ANADOLU ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Başarmak İnanmaktır

 

ANADOLU DERSHANELERİ

 

Burs ve Öğrenim kredisi farkı

Üniversite’ye başlamadan önce bir form doldurursunuz bu formda size başbakanlık bursu ve öğrenim kredisinden hangisini almak istediğinizi sorarlar. Sizde ikisinden birini veya ikisini birden seçersiniz. Eğer, tercih burs ve kredi sonuçları açıklandığında size başbakanlık bursu çıktıysa şanslısınız demektir. Çünkü üniversite hayatı boyunca alacağınız başbakanlık bursunun geri ödemesi yoktur. Ancak öğrenim kredisi kazandıysanız bu durum size üniversite bittikten sonra pahalıya patlayacaktır. Çünkü öğrenim kredisinin geri ödemesi vardır ve üniversite bittikten en geç 2 sene sonra aldığınız bu kredinin taksitlerini 3 ay ara ile ödemeye başlarsanız. Daha detaylı bilgi için  tümünü okuyunuz.

Kısaca  BURS: geri ödemesizdir      KREDİ : geri ödemelidir

2013-2014 ÖĞRETİM YILINDA  İLK DEFA BİR YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMUNA GİRECEK ÖĞRENCİLERİN YURT, BURS, ÖĞRENİM VE KATKI KREDİSİ

WWW.KYK.GOV.TR ADRESİNDEN ÖĞRENEBİLİRSİNİZ.

 

KREDİLER
ÖĞRENİM VE KATKI (HARÇ) KREDİSİ

Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu yüksek öğrenim yapan öğrencilere öğrenimlerini, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak gayesi ile iki değişik kredi sağlar. Bunlar:
1-Öğrenim Kredisi      2-Katkı(Harç) Kredisi’dir.


ÖĞRENİM KREDİSİ
1.1- Öğrenim Kredisi Nedir?

Ülke içinde yüksek öğrenim yapan Türk Gençlerinin öğrenimlerini, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak gayesiyle; devam ettikleri Yükseköğrenim Kurumu’nun normal süresince, her ay verilen faizsiz ve zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paraya "Öğrenim Kredisi" denir.

 

1.2- Öğrenim Kredisi ve Katkı(Harç) Kredisi Başvurusu

Her öğretim yılında verilecek öğrenim ve katkı (harç) kredisi için başvuruların hangi tarihler arasında yapılacağı Basın ve TRT aracılığı ile öğrencilere duyurulur. Ayrıca kurumun merkez ve taşra teşkilatlarına bağlı yurtlarında ve tüm Yükseköğretim Kurumları’nda ilan edilir.

 

www.kyk.gov.tr adresinden takip edebilrisiniz.

Öğrenim ve katkı (harç) kredisi almak isteyen öğrenciler;

Kurumun merkez ve taşra yurtlarında açılan dağıtım ve kabul merkezlerinden, kurum teşkilatının bulunmadığı yerlerde ise, ilanlarda belirtilen Yüksekokul Müdürlükleri’nden gerekli belgeleri tespit edilen şartlara göre temin ederler.
Bu belgeler takım halinde Müracaat Kılavuzu ile ekindeki Kredi Müracaat Formu’ndan ibarettir.

İlan edilen tarihler arasında Kredi Müracaat Formu tespit edilen şekle göre; beyana uygun belgelerle birlikte veya belgeleri sonra alınmak şartıyla dağıtım kabul merkezlerine teslim edilir. Senetler ise öğrenci tarafından ikinci bir duyuruya kadar saklanır.

Öğrenim kredisi gündüz veya gece (i.ö) okuyan bütün öğrencilere verilir.

 

1.4-Öğrenim Kredisinin Ödenmesi

Krediler; yılda dört kez üçer aylık devreler halinde peşin olarak T.C. Ziraat Bankası şubelerince öğrencilere ödenmektedir. Ödemelerde %3 masraf payı kesilmektedir.

Ödeme devreleri (öğrenciye ödeme )

1. Devre : Ocak - Şubat - Mart
2. Devre : Nisan - Mayıs - Haziran
3. Devre : Temmuz - Ağustos - Eylül
4. Devre : Ekim - Kasım - Aralık
olarak belirlenmiştir. Her dönemin ilk ayın 7 sinde paranız yatar. Afiyetle yersiniz.

Öğrencilere okudukları okulun normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Çekler ait olduğu devre içerisinde ödenmekte olup, ait olduğu devrenin haricinde ödenmesi kesinlikle mümkün değildir.

1.5- Kredi borcunun Geriye Ödenmesi
(Tahsil)

a)Normal Ödeme

Öğrenci kredi borcunu, devam ettiği öğrenim kurumunun normal öğrenim süresinin bitiminden iki yıl sonra başlamak suretiyle kredi aldığı sürenin İKİ KATI ZAMANDA ve aylık eşit taksitler halinde kuruma öder.

b) Öğrenim Kurumundan Ayrılma Halinde Ödeme

Öğrenci sağlık nedenleri dışında, kendi isteği ile öğretim kurumunu bıraktığı ya da herhangi bir sebeple öğretim kurumundan çıkarıldığında öğretim kurumu ile ilişiğinin kesildiği tarihten bir yıl sonraki tarihi izleyen aydan başlamak üzere, kredi aldığı süre kadar zamanda borcunu aylık eşit taksitler halinde kuruma öder.

c) Gerçeğe Aykırı Durumda Borç Ödeme

Öğrencinin gerçeğe aykırı herhangi bir bildirimi Kurumca tespit edildiğinde öğrenci borcunu; kredisinin kesildiği tarihten bir yıl sonraki tarihi izleyen aydan başlamak suretiyle kredi aldığı süre kadar zamanda borcunu aylık eşit taksitler halinde Kuruma öder. Borç taksitlerini zamanında ödemeyenlerin her taksidine kanuni gecikme zammı uygulanmaktadır.

d) Borcun zamanında ödenmesi

Öğrenci veya borçlu borç taksitlerini zamanında ödemezse, birinci defada borçlarının bir yıllığı, tekrarında ise tamamını ivedilik kazanır. İvedilik kazanan borçlar 6183 sayılı "Amme Alacaklarının Tahsili Hakkındaki Kanun" hükümlerine göre Mal Sandıkları’nca tahsil olunarak Kuruma ödenir. Borç taksitlerini zamanında ödemeyenlerin her taksidine gecikme zammı uygulanmaktadır.

e) Borcun Erken Ödenmesinde İndirim

Aldığı kredinin normal öğrenim süresini bitiminden başlayarak biryıl içinde ödeyenlere, borç miktarlarında %15, iki yıl içinde ödeyenlere %10, üçüncü ve izleyen yıllar içerisinde defaten ödeyenlere %5 indirim yapılır.

KATKI (HARÇ) KREDİSİ

2.1- Katkı (Harç) Kredisi Nedir?

Ülke içerisinde yükseköğretim yapan Türk Gençlerinin Cari Hizmet Maliyeti karşılığı her yıl Bakanlar Kurulu’nca tespit edilen öğrenci katkı payını ödeyemeyecek durumdaki olanlara verdiği borç paradır.
Bu krediden;
a) Herhangi bir Yükseköğretim Kurumu’ndan mezun olanlar,
b) Kurumdan Harç Kredisi almış ve Kurum’a borcu bulunanlar,
c) Yabancı uyruklular,
d) Bir yıldan fazla sınıfta kalanlar,
e) Asgari ücret düzeyinde sürekli çalışanlar, yararlanamazlar
.

Katkı (harç) kredisi yukarıda belirtilen hususlar dışında müracat eden tüm öğrencilere verilmektedir. sadece İkinci öğretimlere verilmemektedir

 

2.2- Katkı (harç) Kredisinin Ödenmesi

Katkı kredisi öğrencilerin okudukları öğretim kurumlarının normal öğrenim süresince verilmektedir. Bu kredi öğrenci adına üniversitenin hesaplarına ödenmektedir.

Öğrencinin bir defaya mahsus sınıfta kalması ve talebi halinde kesilen Devlet Katkı Payı da Kurumca üniversitenin hesaplarına ödenmektedir.Bu uygulama yürürlükten kaldırılmıştır.
Ayrıca;
a) Öğrencinin harç kredisini almaktan vazgeçmesi,
b) Öğrencinin kendi isteği ile ilgili öğretim kurumunu terk etmesi veya herhangi bir nedenle öğretim kurumundan çıkarılması,
c) Öğrencinin mezun olması,
d) Harç Kredisi talebi sırasında doğru olmayan beyanda bulunduğunun tesbit edilmesi,
e) Normal öğrenim süresinin sona ermesi,
f) Birden fazla öğretim kurumu değiştirmesi hallerinde katkı kredisi kesilmektedir.

2.3- Katkı (harç) Kredisinin Geriye Ödenmesi

Katkı kredisi borcu iki şekilde tahsil edilmektedir.

1- Normal Ödeme
Öğrenci Harç Kredisi borcunu, devam ettiği öğretim kurumunun normal öğrenim kurumunun normal öğretim süresinin bitiminden bir yıl sonraki Ocak ayından başlamak suretiyle, katkı (harç) kredisi aldığı süre kadar zamanda Kurum’a öder.

2-Diğer Durumlarda Borç Ödeme
Öğrenim kurumundan kendi isteği ile ayrılan veya çıkarılan öğrenci, Kurum’a olan tüm borcunu ayrılış tarihinden bir yıl sonraki Ocak ayından başlamak suretiyle kredi aldığı yıl sayısı kadar zamanda öder.
Borç taksitlerini zamanında ödemeyenlerin , birinci defada bir yıllık borçları, tekrarında ise tamamı ivedilik kazanır. İvedilik kazanan borçlar 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Hakkındaki Kanun hükümlerine göre tahsil edilir.

BURSLAR
Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nca (YTYK) öğrencilere verilen Öğrenim ve Katkı Kredileri dışında; gerek devlet kuruluşları , gerekse çeşitli vakıf, kişi ve özel kuruluşlar tarafından öğrencilere burs verilmektedir. Bursların miktarı, bursu veren vakıf veya kuruluş tarafından her yıl yeniden saptanır. Bursların bazıları karşılıklı, bazıları karşılıksızdır. Karşılıklı bursların nasıl geri ödeneceği (para veya mecburi hizmet olarak) burs veren kuruluşlarca belirlenir.

BURS ALMAK İSTEYEN ÖĞRENCİ NE YAPMALI ?

yeni öğrenim yılında üniversiteyi kazan öğrenciler, burs almak isterlerse , kayıt yaptırdıkları üniversite veya yüksekokulun;Öğrenci İşleri Bürosu’na başvurarak hangi kurum veya kuruluşların hangi koşullarda burs verdiğini öğrenebilirler. Bazı kurumlar belirli üniversitelerin öğrencilerine burs verirken bazı kurumlar da tüm üniversitelerin öğrencilerine burs verebilmektedir. Burs alabilmek için hemen bütün kurumlar belirli koşullar aramaktadır.

 

BURSDA ÖNCELİKLİLER
Şehit veya gazi çocuklarına
Ama, felçli, bir veya iki kolu veya bacağı olmayanlara,
Lise ve dengi öğrenimlerini yetiştirme yurtlarında tamamlayanlara,
Darüşşafaka Lisesinden mezun olanlara
Anne ve Babası vefat edenlere
5532 Sayılı Kanunun 15. Maddesi kapsamında ki terör sebebiyle köyleri boşaltılanlara ve ölenlerin çocuklarına, Öncelikli olarak burs verilmektedir.
Ayrıca;  
· Milli olmuş Amatör sporcu öğrencilere, · 2009–2010 öğretim yılında ham puan bazında ÖSYM tarafından hesaplanan puan türlerinde ilk 100’e giren öğrencilere, normal aylık burs tutarının üç katı burs verilmektedir

 

YURT  BURS, ÖĞRENİM VE KATKI KREDİSİNDEN YARARLANAMAYACAKLAR
Kurumumuzdan burs, öğrenim ve katkı kredisi almakta iken çeşitli sebeplerle kredisi kesilen öğrenciler ile halen burs, öğrenim ve katkı kredisi alan öğrenciler, 5102 sayılı Kanunun 2. maddesi kapsamında yer alan Kamu Kurum ve Kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,  Yetim maaşı ve nafaka alanlar dışında en az asgari ücret düzeyinde aylık veya ücretle sürekli bir işte çalışan veya gelire sahip olan öğrenciler,  Önlisanstan lisans öğrenimine geçmek için 2009–2010 öğretim yılında intibak programı yapan veya hazırlık sınıfı okuyan öğrenciler, Açıköğretim ve Uzaktan eğitim gören öğrenciler (Sadece öncelikli durumda olan öğrenciler ile A.Ö Fakültesi İngilizce öğretmenliği bölümünde okuyan 1. ve 2. sınıflar hariç) Burs isteğinde bulunduğu tarihte okula giriş yılı itibariyle bir öğretim yılı kaybı olan ve başarısız olan öğrenciler ile öğrenim ve katkı kredisi isteğinde bulunduğu tarihte okula giriş yılı itibari ile bir yıldan fazla kaybı olan öğrenciler, Yabancı uyruklu öğrenciler, Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri, Hava Harp Okulu Enstitüsü, Kara Harp Okulu Enstitüsü ve Polis Akademisi Güvenlik Bilimler Enstitüsünde okuyan sivil öğrenciler. (katkı kredisinden) Artık yıl öğrenim gören öğrenciler, (öğrenim, katkı, burstan) Hazırlık sınıfı okuyan Yüksek Lisans öğrencileri, Bir Yükseköğretim Kurumundan mezun olan öğrenciler (burs hariç) Anarşi ve terör olayına karışanlar, Üniversitelerin ikinci öğretim programlarında ve Vakıf üniversitelerinde okuyan öğrenciler ile yüksek lisans öğrencileri, (katkı kredisinden) Vakıf üniversiteleri ve yurt dışında eğitim gören ve denklikleri yapılarak memleket içerisinde bir üniversitede lisans tamamlamalarına karar verilerek, üniversitelere yerleştirilen ve geçiş yaptıkları öğretim kurumlarına ikinci öğretim öğrencileri düzeyinde katkı payı ödeyen öğrenciler, (katkı kredisinden) Üniversitelere yabancı uyruklu öğrenci sınavı (YÖS),veya YÖS'e eşdeğer kabul edilen diğer sınav sonuçlarını kullanarak, yabancı uyruklu öğrenci ontenjanından yararlanarak kayıt yaptırmış olup, sonradan T.C. Vatandaşlığına geçen öğrenciler, (katkı kredisinden) Şehit çocukları ile gazi çocukları (anarşi ve terör olayları sonucu şehit veya gazi olanların çocuklarından öğretim kurumlarınca katkı payı alınmadığı için sadece katkı kredisinden), Yabancı ülkelerde yüksek öğrenim gören T.C vatandaşı öğrenciler, (KKTC, Türk Cumhuriyetleri ve toplulukları ve diğerleri)


BURS VEREN KURULUŞLAR VE BURS ALMA KOŞULLARI

Burs veren resmi ve özel kuruluşların adları, adresleri ve burs verme koşulları aşağıda gösterilmiştir:

1-T.C. Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Fonu Yüksek Öğrenim Bursu:


Adres: T.C.Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Karanfil Sk. No: 67 K: 3 06640 Bakanlıklar/Ankara
Tel: (0-312) 419 13 93 - 419 13 94
sydtfburs@basbakanlik.gov.tr
burs@basbakanlik.gov.tr

 

1) Bursları devam eden ve Yeni burs kazanan öğrenciler
- Yeni öğrencilerin belge kontrolleri devam etmektedir. Belge kontrolleri tamamlandıktan sonra öğrenci listeleri Burs Sorgu ekranında ve Okullarda yayınlamak. Belgelerini başvuru sırasındaki beyanları doğrultusunda eksiksiz hazırlayarak kurumumuza gönderen öğrencilerin Bursları Kurumumuz tarafından açtırılacak bankomat hesaplarına birikmiş olarak aktarılacaktır.
- Yeni burs almaya hak kazanan öğrenciler Bankomat kartlarını, okullarının bulunduğu il merkezindeki Vakıflar Bankası merkez şubelerinden Nüfus cüzdanlarının asli ve fotokobisi, öğrenci belgelerinin aslı ve fotokobisi ile başvurmaları halinde alabileceklerdir.Banka adreslerine Banka adresleri sayfasından okulunuzun bulunduğu İlin Plaka numarasını girerek ulaşabilirsiniz

 

2) Yatay Geçişle Okul Değişiren Öğrenciler
Yatay geçis yapan veya yeniden sınava girmek suretiyle okul değistiren ögrenciler (daha önce bir yüksekokul’dan mezun olmamak kaydı ile) aday numaralarını belirtir bir dilekçe ekinde yeni okullarından alacakları ögrenci belgesi ile kurumumuza basvurmaları gerekmektedir.

- Aday numarasız dilekçelere kesinlikle işlem yapılmamaktadır.
- Eğer yeni okulunuz farklı il de ise lütfen bankomat kartınızın değişeceğini unutmayınız.

Hesaplar burslar ilk yatırıldığından sonra açılacaktır. Yeni kartınızı banka sorgu ekranından öğreneceğiniz adresteki Vakıflar Bankasından Alacaksınız

3) Dikey Geçiş Sınavı ile Okul Değişiren Öğrenciler

Dikey geçis yapan öğrenciler, aday numaralarını belirtir dilekçe ekinde,


- Dikey geçiş sınav sonuç belgesinin fotokopisi,

- Yeni okullarından alacakları öğrenci belgesi ile birlikte kurumumuza basvurmaları gerekmektedir.


Eğer yeni okulunuz farklı il de ise lütfen bankomat kartınızı değişeceğini unutmayınız.

Hesaplar burslar ilk yatırıldığından sonra açılacaktır. Yeni kartınızı banka sorgu ekranından ekranından öğreneceğiniz adresteki Vakıflar Bankasından Alacaksınız.

 

5) Başarı Durumu Hakkında Bilgi
- Ders geçme sistemi olan okullarda 4 veya 4 dersten fazla başarısız olanların,
- Sınıf geçme sistemi olan okullarda sınıfta kalanların,
- Kümülatif uygulanan okullarda yeterli kümülatif toplamı olmayanların bursları herhangi bir bildirimyapılmaksızın kesilir.

Ancak öğrenciler ön gürülen başarı düzeyini sağlandığından kurumumuza dilekçe ile başvuru yapmaları gerekmektedir. Bu durumda öğrencinin okulundan Kurumumuz tarafından tekrar başarı durumu hakkında bilgi almak kaydı ile bursu tekrar açılabilir.

Öğrenciler bu konu ile ilgili dilekçelerini her yıl Haziran - Ağustos ayları arasında ve ara dönemde Ocak-Şubat aylarında vermeleri gerekmektedir.
Bu tarihler haricinde ki bu konu ile ilgili dilekçelere işlem yapılmayacaktır

 

6) Kayıt Donduran Öğrenciler
Kayıt donduran örgenciler aday numaralarını belirtir dilekçe ekinde kayıt dondurdukları belgenin bir kopyasını kurumumuza göndererek burslarını dondurmaları gerekmektedir

 

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
- Doldurduğum formu nereye teslim etmeliyim?
Formu nereden almış iseniz tekrar aynı yere veya herhangi bir SYDTF Vakfına teslim etmelisiniz.
- Okuduğum bölüme ait kod kitapçıkta yok ne yapmalıyım?
9999999 numaralı kodu kodlamalısınız.
- Formu teslim ettikten sonra hatalı ve yalnış doldurduğumu farkettim ne yapmalıyım?
Hatalı ve yalnış kodlanan bilgileri düzelterek aday numarasıda yazılı olan bir dilekçe ile birlikte bize elden veya posta ile bildireceksiniz.
- Bursu kazanıp kazanamadığımı nasıl öğreneceğim?
Burs listeleri değerlendirildiğinde tarafımızdan okullara gönderilip duyurulacaktır. Ayrıca sitemizin sorgu ekranından da bakılabilecektir.

- Bursu kazandıysam ne yapmalıyım?
Burs formunda beyan ettiğin bilgileri belgelendirerek tarafımaza ulaştırmalısın. Kazanmadıysan hiçbir işleme gerek yoktur.
- Bankamatik kartımı nereden alacağım?
Eğer bursu kazandıysanız veya zaten burs alıpta dikey veya yatay geçişle il değiştidi iseniz; Bankamatik kartınızı alacağınız banka okuduğunuz ildeki merkez şube Vakıflar Bankası veya sitemizde yayınlanan sorgu ekranındaki BANKA KODLARI kısmındaki kodlara bakarak bulabilirsiniz.
- Aday numaramı bilmiyorum nasıl öğrenebilirim?
Web sitemizdeki BURS SORGU ekranından ad , soyad bilgileri ve burs başvuru yılınız ile aday numaranızı öğrenebilirsiniz. Bizden telefonla bilgi alabilmeniz için veya göndereceğiniz dilekçelerin işlem görebilmesi için aday numarasını belirtmelisiniz.
- Burs aldığım takdirde hiç kesilir mi veya nasıl kesilir?
Evet, eğer 1 senede 3 ten fazla zayıf getirirsen veya sınıfta kalır veya kaydını sildirir veya okuldan atılırsan bursun kesilir


- Başvuru formunu verdikten sonra istediğiniz diğer belgeleri ne zaman göndermeliyim?
Bursu kazanan adaylar Başbakanlık Bursu sitesinden ve de okular da liste ile duyuralacaktır. Duyuru yapıldığında kazandı iseniz bize belgeleri o zaman ulaştırmalısınız.


KİMLER BAŞVURAMAZ?
Halen Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Fonu Yükseköğrenim Bursu almakta olanlar,
Halen Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Fonu Yükseköğrenim Bursu almakta iken okul değiştirenler,
Lisansüstü öğrenim görenler,
Bir yüksek öğrenim kurumundan mezun olanlar,
Çalışanlar
Bir başka kurumdan burs veya Kredi Yurtlar Kurumu’ndan öğrenim kredisi alanlar,
Parasız yatılı olanlar,
Yabancı uyruklu olanlar,
Bulunduğu sınıfta iki yıllık olanlalar ile ara sınıfta bulunanlar,
Kayıtlı bulundukları öğretim kurumunda sene kaybı olanlar,
Paralı eğitim yapan üniversite veya yüksekokullar ile ikinci öğretimde kayıtlı olanlar,
Fakülte ve yüksekokulların ekstern öğretim bölümünde kayıtlı olanlar burs için kesinlikle başvuramaz.
Bunlar dışında üniversitede okuyan her öğrenci bu bursa başvurabilir. (Açıköğretimde okuyanlar dahil) Başvuru formları, Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (YKYK) bağlı bölge ya da Yurt Müdürlüklerinden alınabilir.

İ.Ö. İKİNCİ ÖĞRETİMLERE BURS

Ben ikinci öğretim okuyorum burs alabilirmiyim? 2. öğretimlere kimse burs vermiyor mu? 2. öğretimlere başbakanlık bursu çıkmıyor mu? ”

İşte bu soruların sizinde kafanızı meşgul etmesin diye bu konuyu açmaya karar verdik. Şimdi başbakanlık bursu 2. öğretimlere de çıkıyor. Ancak bazı burs veren kurumlar, 2. öğretim öğrencilerine burs vermiyorlar. Ama çoğu kurum burs verirken 1. öğretim veya 2. öğretim olmanızı göz önüne almıyor.

Bu yüzden burs başvurusu yaparken 2. öğretim olmanızı dert etmeyin

2. İstanbul Ticaret Odası Vakfı:

Burs miktarı Araklık ayında belirlenir. Aranılan şart, öğrencinin maddi imkanının yeterli olmaması ve herhangi bir üniversitede ekonomi ile ilgili bölümlerinden birinde okuyor olmasıdır.
Tel: (0-212) 511 41 50

3. İstanbul Ticaret Borsası Vakfı:

Her yıl en fazla 23 kişiye karşılıksız burs veriyor. Ekonomi bölümlerden herhangi birinde okuma şartını arayan vakıf, Marmara veya İstanbul Üniversitesi öğrencilerine burs veriyor.
Tel: (0-212) 511 84 40

4.Türk Diyanet Vakfı :

Yaklaşık olarak 200 öğrenciye burs vermeyi planlıyor. Aranan şartlar burs verilecek öğrencinin babasının Diyanet İşleri Personeli Olması anne ve babasından birisinin ya da ikisinin birden vefat etmiş olması, derslerinde başarılı olması ve kazandığı okulun ilk 5 tercihi arasında olmasıdır.Öğrencinin bu özelliklerine ve puanına göre burs miktarı belirlenir.
Tel: (0-312) 417 08 74

5. Faisal Finans Kurumu Vakfı:

Üniversite öğrencilerine 9 ay süresince karşılıksız burs veriyor. Vakfın aradığı şartlar ise; bir üst sınıfa geçerken borçlu dersi olmaması, başka vakıftan veya kurumdan burs almaması, disiplin suçu işlememiş olması, savcılıkça hakkında kovuşturma açılmamış olmasıdır.
Tel: (0-212) 251 65 20

 


6. Alorka Eğitim ve Kültür Vakfı :

Ekim ayında başlayan burslar 8 ay boyunca devam ediyor. Bu öğretim döneminde verilecek burs miktarı henüz belli değildir.
Tel: (0-212)258 61 20

7. Türk Eğitim Vakfı :

Yaklaşık 5000 öğrenciye 9 ay süresinde burs veriyor. Burs miktarı her yıl Ocak ayında enflasyona göre yeniden belirlenir.
Tel: (0-212) 274 52 60 / 10 hat

8. Sağlık ve Eğitim Vakfı :

Başvuru Ağustos- Eylül aylarında yapılır.Burs 3. Sınıftan sonraki öğrencilere verilir.Ağırlıklı olarak Tıp Fakülteleri’ndeki öğrenciler tercih edilir.
Burs alacaklar not ortalamalarına göre seçilmektedir.
Tel: (0-212) 512 18 78


9. Milli Eğitim Bakanlığı Bursu:

Bakanlıkça Yükseköğretim Kurumları’nın öğretmen yetiştiren İngilizce, Elektronik ve Bilgisayar ile Sınıf Öğretmenliği branşlarında (programlarında) öğretim gören toplam 300 öğrenciye l994-l995 öğretim yılı başından itibaren burslu statüde destek sağlanmıştır. Bu öğrenim yılında üniversitelerin hangi bölümlerinde kaç öğrenciye burs verileceği, öğrenim yılı başında belirlenecektir.
Burslar mecburi hizmet karşılığında verilir ve burslu öğrenci mezun olduğunda öğretmen olarak doğrudan göreve başlar.Milli Eğitim Bakanlığı bursundan yararlanmak isteyen öğrencilerde aşağıda belirtilen şartlar aranmaktadır:
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2. 22 yaşını geçmemiş olmak(l975 ve sonraki yıllarda doğmuş olmak)
3. Sağlıklı olmak(Kekemelik, körlük, topallık, çolaklık, şaşılık, sağırlık, dikkati çeken tikler ve ruhi bir arızası bulunmadığı sağlık kurulu raporu ile belgelemek.)
4. Kazandığı programı Tercih Formu’nda ilk on tercihi arasında seçmiş olmak,
5. Kesin kaydını yaptırmış olmak,
6. Memuriyet yapmasına engel bir mahkumiyeti bulunmamak,
7. Özel kanunlarla affa uğramış olunsa bile herhangi bir okuldan disiplin cezası veya kanuni bir kovuşturma sonucu çıkarılmamış olmak,
8. Başka bir kuruma karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunmamak,
9. Alacağı bursun dışında herhangi bir kaynaktan burs, kredi, mecburi hizmet karşılığı maddi yardım almamak,
10. ÖSYM’nin her program için bildirdiği listede puan sıralamasına göre Bakanlığın kontenjanına girmiş olmak.
Not: Bursu hak eden öğrencilerin ÖSYM’ye bildirdikleri adreslerine Bakanlıkça duyuru yapılacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen bu burs, öss tercihlerinde eğitim fakültelerini ilk 5 tercih arasında gösteren (vakıf üniversiteleri ve 2. öğretimler hariç) öğrencilere her ay 180 lira veriliyor.

Her yıl Milli Eğitim Bakanlığı 1500 eğitim fakültesi öğrencisine, aylık 180 lira olarak veriliyor.
Peki MEB bursundan faydalanma şartları nelerdir?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalısınız,

1987 yılında ve 1987 den sonra doğmak,

Herhangi bir suça karışmamanız gerekiyor, (sicilinizi memuriyetinizi engellememesi)

Bu şartlara sahipseniz Meb bursuna başvurabilirsiniz.

 

 Milli Eğitim Bakanlığı Bursu

Burslar mecburi hizmet karşılığında sadece belli öğretmenlik bölümlerine veriliyor.

           Milli Eğitim Bakanlığı
Bakanlık tarafından yükseköğretim kurumlarının öğretmen yetiştiren İngilizce, elektronik ve bilgisayar ile sınıf öğretmenliği branşlarında öğretim gören belirli sayıda öğrenciye burslu statüde destek sağlanıyor. Üniversitelerin hangi bölümlerinden kaç öğrenciye burs verileceği her öğretim yılı başında belirleniyor. Burslar, mecburi hizmet karşılığında veriliyor ve mezun olanlar öğretmen olarak doğrudan göreve alınıyor.
Tel: 0312-417 50 70  


10. Hacı Ömer Sabancı Vakfı - VAKSA:

Burs, yükseköğrenim süresince, Ekim ayında başlamak üzere, her yıl 9 aylık bir süre için karşılıksız, fakat geri ödemeli olarak verilir. Sosyal Amaçlı Burs (SAB), Maddi desteğe ihtiyacı olan çalışkan ve başarılı öğrencilere yüksek öğrenimleri süresince verilen, geri ödeme yükümlülüğü bulunan burstur. Bu burs için öğrencilerin üniversiteye giriş sınavında aldıkları puan, bir önceki okulda veya sonraki sınıflarda gösterdikleri başarılar ve mali durumları dikkate alınır. Her yıl Eylül ayında üniversitelere gönderilen ve gazetelerde yayınlanan duyurulara müteakip başvuruda bulunanlar başvuru formları gönderilir ve gerekli koşulları taşıyan öğrencilerin müracaatları değerlendirilir. Vakıf tarafından yapılan değerlendirmede sıra itibari ile en yüksek puanı alanlar, her bilim dalı için ayrılacak kontenjanlar elverdiğince SAB almaya hak kazanırlar.

SAB alan öğrencilerden, okullarının yönetmelikleri uyarınca staj yapmak mecburiyetinde olanlara, zamanında müracatta bulunmaları halinde staj imkanı sağlanır. Her yıl saptanan sayı ve kriterler içine giren bursiyerler arasından ilgili ders yılında en yüksek başarıyı gösteren öğrencilerin o yıla ait borçları, İcra Komitesinin kararıyla silinebilir.
Bir yıl sınıfta kalan öğrencilerin bursu geçici olarak kesilir ve bir üst sınıfa geçtikleri taktirde tekrar verilir.İki yıl sınıfta kalanların bursu tamamen kesilerek borçlandırılırlar. Öğrenimlerini tamamlayan bursiyerler, kendilerine ödenen burs tutarını, çalışanlar başladıklarılar tarihten itibaren (bir işte çalışanlar dahi mezuniyetlerinden en geç bir yıl sonra y) burs aldıkları ay toplamı kadar süre içerisinde aylık eşit taksitler halinde faizsiz olarak Vakfa iade ederler. Vakfa borçlarının tamamını bir defada ödeyen bursiyerlerin kalan borçlarından % 30 indirim yapılır.

Askerliklerini er olarak yapanlar ile Yüksek Lisans öğrenimine devam edenlerin ödemeleri, talepleri üzerine, durumlarını kurumlarından alacakları onaylı bir belge ile belgelenmeleri halinde Vakıf yönetimince askerlik ve Yüksek Lisans Eğitimi süresince dondurulabilir.
Tel : (0-322) 351 56 44 (3 Hat)

11. Sema Yazar gençlik Vakfı :

Vakıf, her yıl üniversite öğrencilerine katkıda bulunmak amacıyla burs vermektedir. Bursun devamı her yıl başarılı olma koşuluna bağlıdır. Burs verilecek öğrencilerin herhangi bir kuruluştan burs ve yardım almaması esastır. Burs verilecek öğrencilerin çalışkan ve başarılı, yüksek karakterli, tutum ve davranışlarında ölçülü, milli duygularının kuvvetli olması aranılan niteliktir. Ayrıca, Burs verilecek öğrencilerin ailevi ve kişisel durumları ile sosyal ekonomik durumları Vakıf Yönetimi’nce araştırılır.
Burs talebinde bulunan başarılı ve maddi yönden desteğe muhtaç öğrencilerin Vakıf’tan alacakları formu doldurarak Ekim ayı başına kadar müracaat etmeleri gerekir.
Burslar hakkında daha fazla bilgi aşağıdaki adres ve telefondan alınabilir.
Adres : Sema Yazar Gençlik Vakfı Konur Sokak No : 39/1 Kızılay / Ankara
Tel : (0-312) 425 80 03-04

12. Koç Vakfı :

Kabiliyetli fakat imkanları sınırlı gençlere eğitimde eşit fırsatlar vermek ve topluma yararlı olmalarını sağlamak amacıyla burs veren vakfın, burs alacak adaylarda aradığı vasıflar şunlardır:
1. T.C. vatandaşı olmalıdır. Eğitime engel olacak bir sakatlık veya hastalığı bulunmamalıdır.
2. Üniversite birinci sınıf öğrencileri 21 yaşından büyük olmamalıdır. Daha yüksek sınıflarda ve Lise dengi teknik okullarda da yaş sınırı aynı olacaktır.
3. Bursiyer adaylarının bir önceki diploma derecesi, genel olarak zekası ve davranışları ile başarılı ve iyi bir öğrenci olacağına üniversite veya okul idaresinin kanaat getirmiş olmamsı
4. Bursiyer adaylarının devletin demokratik, hür, çağdaş ve laik düzenini içtenlikle benimsemiş olmaları, Vakıf burslarının ön koşuludur. Bu konu hassasiyetle araştırılmaktadır.
5. Burs alacak öğrencileri üniversite (veya okul) idaresi seçmektedir. Bir önceki okulu Koç Topluluğu bursları ile bitirmiş olmak tercih nedenidir.
6. Burslar kural olarak birinci sınıf ve hazırlık sınıfı öğrencilerine verilmemektedir.
7. Resmi veya özel bir kurumdan burs veya kredi yardımı görenlere burs verilmemektedir.
Tel : (0-216) 341 46 50

 

TÜBİTAK BURSU

Tübitak 2009 yılında, ÖSS 2009 da sayısal puan diliminde ilk 7500 e girip de, matematik, biyoloji, kimya, fizik bölümlerine kaydını yaptıran, ilk 5000 e girip genetik ve moleküler biyoloji bölümlerine kayıt yaptıran öğrencilerle beraber, Sözel puan türünde ilk 1000 içinde olan tarih bölümüne kaydını yaptırmış öğrencilere ve Eşit Ağırlıkta ilk 5000 e girip, psikoloji, sosyoloji ve felsefe bölümlerine kayıt yaptıran öğrencilere burs verecek.

Ayrıca Tübitak Uluslararası Bilim Olimpiyatlarına (matematik, kimya, fizik, biyoloji ve bilgisayar alanlarında) katılıp, altın, gümüş ve bronz madalya alıp üniversiteye sınavsız geçiş yapan öğrencilere de burs verecek.

Başvurular eylül ayı içinde alıncaktır

2205 - YURT İÇİ LİSANS BURS PROGRAMI
ÖSS sınavında belirlenen sayıda öğrenci arasına giren, 2203-Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında ülkemizi temsil eden takımlarda yer alan, 2202-Ulusal Bilim Olimpiyatlarında madalya alan ve 2204-Ortaöğretim Öğrencileri Arası Araştırma Projeleri Yarışmalarında ödül alan ve daha sonra TÜBİTAK tarafından gönderildiği "Uluslararası Proje Yarışmalarında" birincilik, ikincilik ya da üçüncülük kazanan öğrencilere lisans bursu verilir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

2209 - ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ YURT İÇİ / YURT DIŞI ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI 
Üniversitelerimizde öğrenim gören lisans öğrencilerinin, yurt içinde yapacakları araştırma projelerine, yurt içinde kurum ve kişilerce düzenlenecek proje yarışmaları ile uluslararası proje yarışmalarına uygun görülen projelerle katılma istekleri için destek sağlanmaktadır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

2209 Başvuru Formu (Grup Projelerinde proje yürütücüsü tarafından doldurulacaktır.)
2209 Ara Rapor Formu
2209 Çalışma Planı Formu
2209 Taslak Bütçe Formu

2229 - LİSANS VE LİSANS ÖNCESİ, ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERE YÖNELİK BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ DESTEKLEME PROGRAMI 

BİLİM DANIŞMANLIĞI SEMİNERLERİ VE BENZERİ TOPLANTILAR İÇİN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Üniversite öğretim üyeleri veya alanlarında en az 10 yıl deneyimi olan araştırmacıların, a) ilk ve ortaöğretim öğretmenlerine yönelik olarak yapmayı planladıkları bilim danışmanlığı seminerleri ve benzeri toplantılar, b) ilk ve ortaöğretim öğrencileri ile lisans öğrencilerinden üstün başarı gösterenleri çalışmalar yapmak, yönlendirmek ve çalışmalarına katkıda bulunmak amacıyla düzenlenecek bilim kampları, doğa eğitimleri, teorik ve uygulamalı yaz ve kış bilim okulları desteklenir.
Detaylı bilgi için tıklayınız.

İlgili programın başvuruları 03/08/2009 tarihinden itibaren ebideb.tubitak.gov.tr adresinden online olarak alınmaya başlanacaktır.NASIL BAŞVURULUR ?

Burs alacak öğrencileri Üniversite Rektörleri veya Fakülte Dekanları ve Okul Müdürleri tayin edecekleri seçici kurullar aracılığıyla seçerler. Burs almak isteyen öğrencilerin fakültelerinin dekanlığına veya okul müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

Not: Kazandığınız şehire giderken ücretsiz olarak verilen “nufus kayıt örneği” nden 3-4 tane alınız.

adreslere girebilmeniz için ctrl tuşuna basarak fareyi MAVİ YAZILI yerlerin üzerine getiriniz.

Burs veren kurumlar

 

Burs Veren Kurum ve Kişiler

 

 

 

Vakfın Burslarını verdiği bölümler Devamı

 

1- Abant İzzet Baysal Üniversitesi Araştırma ve Geliştirme Vakfı

      

Adres : Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy Kampüsü/Bolu
Telefon : 374-253 4511
Fax : 374-253 4506
Burs Şartları: Sadece kendi üniversitesindeki başarılı öğrencilere burs veriyor.

2- Adana Ticaret Odası

      

Adres : Abidin Paşa Cad. No:42/A Pk. 190 Adana
Fax : 322-351 8009
Burs Şartları: İktisat veya işletme okuyan öğrencilere burs veriyor.

3- Afyon Ticaret ve Sanayi Odası

      

Adres : Dumlupınar İkinci Cad. No:10 Afyon
Telefon : 272-213 5657
Fax : 272-213 5660
Burs Şartları: Afyon doğumlu üniversite öğrencilerine geri ödemeli, faizsiz kredi veriyor.

4- Akdeniz Üniversitesi Kurulmasına Yardım ve Destek Vakfı

      

Adres : Elmalı Mah. Şube Sok. Bileydi İşhanı No:28 Antalya
Telefon : 242-241 6759
Burs Şartları: Akdeniz Üniversitesi'nin başarılı öğrencilerine karşılıksız burs veriyor.

5- Alarko Eğitim ve Kültür Vakfı

      

Adres : Muallim Naci No:113-115 Ortaköy Istanbul
Telefon : 212-227 5200
Fax : 212-260 7178
Burs Şartları: Başarılı ve maddi olanakları kısıtlı öğrencilere 8 ay boyunca karşılıksız burs veriyor.

6- Anadolu Eğitim ve Bilim Vakfı

      

Adres : Necatibey Cad. Güneşli Apt. No 16 D:14 Sıhhıye/Ankara
Telefon : 312-229 6816
Fax : 312-231 6410

7- Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı

      

Adres : Ankara Asfaltı Ptt Hastanesi Yanı Umut Sok. No:12 İçerenköy/İstanbul
Telefon : 216-416 1098
Fax : 216-410 6346

8- Aydın Ticaret Odası

      

Adres : Aydın Ticaret Odası Öğrenci Okutma Vakfı Ürgen Paşan Cad. No:15 Aydın
Telefon : 256-213 2202
Fax : 256-212 8254

9- Bilkent Üniversitesi

      

Adres : Bilkent Üniversitesi Genel Sekreterliği 06533 Ankara
Telefon : 312-2664124
Fax : 312-2664127
Burs Şartları: Üniversitedeki burslu öğrencilerinin öğrenim ücretlerini ve eğer Ankara dışından geliyorsa 2 kişilik odada yurt ücretini karşılıyor. Ayrıca ders yılı boyunca 9 ay süreyle öğrencilere her ay 125 $ aylık ödeme de yapıyor. Burslar kar

10- Boğaziçi Üniversitesi Vakfı (BÜVAK)

      

Adres : Güney Kampüs, 80815 Bebek/İstanbul
Telefon : 212-265 9946
Fax : 212-257 3762
Burs Şartları: Başarı bursu, gereksinim bursu, yemek bursu, yurt bursu, kitap bursu, yaz okulu bursu, harç artışı muafiyeti ve özel burslar farklı koşullarla üniversite öğrencilerine verilmektedir. Kitap bursu sadece dönem başında verilir, diğer bu

11- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Ereğli Kömür Havzası Amalebirliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı

      

Adres : Ereğli Kömür Havzası Amelebirliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı Başkanlığı / Zonguldak
Telefon : 372-
Fax : 372-2533006
Burs Şartları: Üyelerinin üniversitede okuyan çocukalrına karşılıksız eğitim yardımı yapıyor.

12- Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası

      

Adres : Esengin Cad. Saray Sok. Saray İşhanı 67900 Çaycuma
Telefon : 372-6151073
Fax : 372-6157112
Burs Şartları: Annesi veya babası Çukurcumalı ya da Çukurcuma'da oturan; maddi durumu yetersiz öğrencilere burs veriyor.

13- Eğitimciler Birliği Vakfı (EBV)

      

Adres : Bayındır Sok. 15/20, 06420 Kızılay/Ankara
Telefon : 312-
Fax : 312-432 0279

14- Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi

      

Adres : Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı 38039 Kayseri
Telefon : 352-437 4910
Fax : 352-437 5285
Burs Şartları: Fen Puanı ile Türkiye sıralamasında ilk 1000 e giren üniversite öğrencilerine yıllık 1000 $ başarı bursu veriyor.

15- Eskişehir Sanayi Odası

      

Adres : Organize Sanayi Bölgesi 26110 Eskişehir
Telefon : 222-236 0360
Fax : 222-236 0041
Mühendislik, ekonomi,maliye,işletme ve iş idaresi bölümlerinde okuyan, birinci ve ikinci sınıf üniversite öğrencilerine burs verilir.

16- Faisal Finans Kurumu Vakfı

      

Telefon : 212-251 6520
Fax : 212-2444411
2001-2002 eğitim yılında burs verilmiyor.

17- Galatasaray Eğitim Vakfı

      

Adres : Galatasaray Lisesi Binası İstiklal Cad. Beyoğlu 80060 İstanbul
Telefon : 212-293 4310
Fax : 212-293 4313
Sadece Galatasaray Lisesi ve Galatasaray Üniversitesi öğrencilerine burs verilir.

18- Gaziantep Üniversitesi Vakfı

      

Adres : Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü 27310-Gaziantep
Telefon : 342-360 1040
Fax : 342-360 1013
Burs Şartları: 1-Çalışkan, disiplin cezası alamamış ve maddi olanaklları kısıtlı öğrencilere 8 ay süreli burslar verilir. 2-ÖYS sonuçlarına göre Gaziantep Üniversitesi'ne yerleştirilen öğrencilerden herhangi bir alandan Türkiye genelinde ilk 1000 ö

19- Hacı Ömer Sabancı Vakfı (VAKSA)

      

Telefon : 322-363 0988
Fax : 322-363 1255
Burs Şartları: Maddi desteğe ihtiyacı olan başarılı öğrencilere geri ödeme yükümlülüğü olan sosyal amaçlı burslar veriyor.

20- İlim ve Piyasa Araştırmaları Vakfı

      

Adres : 1. Cad. 54'ler Apt. No:26/A Demetevler, 06200 Yenimahalle/Ankara
Telefon : 312-
Fax : 312-336 3242

21- İstanbul Eğitim Vakfı (İSTEV)

      

Adres : Tünel Kumbaracı Yokuşu No:132, Beyoğlu/İstanbul
Telefon : 212-2510604
Fax : 212-251 4444

22- İstanbul Ticaret Borsası Vakfı

      

Adres : İstanbul Ticaret Borsası Bahçekapı Eminönü
Telefon : 212-511 8440
Fax : 212-511 7654
Burs Şartları: Marmara veya İstanbul üniversitesi ekonomi bölümünde okuyan öğrencilere karşılıksız burs veriyor.

23- İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı (Orek)

      

Adres : İ.Ü. Orman Fakültesi 80895 Bahçeköy İstanbul
Telefon : 212-226 1100 (10 HAT)
Fax : 212-226 1113, 212-226 1814
Burs Şartları: İ.Ü. Orman Fakültesi Lisans ve Lisansüstü Öğrencilerinden, aile durumu itibarıyla maddi yetersizliği bulunan; başka bir kurum ya da kuruluştan benzeri yardım görmeyen öğrencilere burs veriyor. Burs alabilmek için, öğrencinin, bir di

24- İş Dünyası Vakfı (İDV)

      

Adres : Mercan Semaver Sok. No:21, 34450 İstanbul
Telefon : 212-528 4145
Fax : 212-528 4104

25- İzzet Baysal Vakfı

      

Adres : İzzet Baysal Vakfı Belediye Meydanı Bolu
Telefon : 374-215 7383, 374-253 4570
Fax : 374-253 4969
Burs Şartları: Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nin 4 yıllık bölümlerine en yüksek puanla birinci sırada kayıt yaptıran her öğrenciye vakıf tarafından burs verilmektedir. Ayrıca, bölüm birincilerinden sonra gelen, Bolu merkez ilçe ile Bolu'nun diğer

26- Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası

      

Adres : Osman Tiryaki Cad. No:5 Kırıkkale
Telefon : 318-218 1262
Fax : 318-218 7026
Burs Şartları: Kırıkkale'li olan, liseyi Kırıkkale'de bitiren, maddi yetersizliği olan ve herhangi bir kurum veya kuruluştan burs almayan öğrencilere burs veriyor.

27- Milli Eğitim Vakfı

      

Adres : Azerbaycan Cad. Kasım Gülek Sok. No:6 Bahçelievler/Ankara
Telefon : 312-215 4310
Fax : 312-215 4097
Burs Şartları: Açık Öğretim Fakültesi, özel üniversiteler, askeri ve polis okulları dışındaki devlet üniversitelerinde öğrenim görmekte olan, Milli Eğitim Bakanlığı mensubu anne veya babası olan öğrencilere burs veriyor.

28- Nuh Çimento Sanayi Vakfı

      

Adres : Akyar Mevkii P.K.7, 41800 Hereke/Kocaeli
Telefon : 262-511 2674
Fax : 262-511 4121
Burs verilip verilmeyeceği 15 Eylül'den sonra belli olacak.

29- Ondokuz Mayıs Üniversitesi Vakfı

      

Adres : 19 Mayıs Üniversitesi Kurupelit Kampüsü Samsun
Telefon : 362-457 7326, 362-457 6000
Fax : 362-457 6288
Burs Şartları: 19 Mayıs Üniversitesi'nde okuyan, herhangi bir kurum veya kuruluştan burs veya öğrenim kredisi almamış, başarılı (en fazla 1 dersten bütünlemeye kalmış), lisans ve yüksek lisans öğrencilerine karşılıksız burs veriyor.

30- Ormancılık ve Tabiatı Koruma Vakfı

      

Adres : And Sok. No:6 D:3, 06680 Çankaya/Ankara
Telefon : 312-467 6616
Fax : 312-427 5365

31- Sağlık ve Eğitim Vakfı (SEV)

      

Adres : Rızapaşa Yokuşu 50, 34450 Mercan/İstanbul
Telefon : 212-512 1878
Fax : 212-519 0883
Burs Şartları: 3. Sınıftan sonraki, ağırlıklı olarak tıp fakültesi öğrencilerine, not ortalamalarını gözönüne alarak veriyor.

32- Selçuk Üniversitesi Güçlendirme Vakfı

      

Adres : Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü İçi Spor Salonu Üzeri Konya
Telefon : 332-353 5317, 332-350 6591
Fax : 332-350 6592
Burs Şartları: Vakıf, Selçuk Üniversitesi'nde okumakta olan öğrencilere müracaatları halinde değil, fakülte ve yüksek okullarla işbirliği yapılarak, okulların belirleyeceği maddi durumu zayıf olan öğrencilere bir defaya mahsus olmak üzere burs veri

33- Sema Yazar Gençlik Vakfı

      

Telefon : 312-425 8003
Burs Şartları: Başarılı ve sosyo-ekonomik durumu burs almasını gerektiren üniversite öğrencilerine burs veriyor. Bursun devamı her yıl başarılı olma koşuluna bağlı. Müraacatlar Ekim ayı başında sona eriyor.

34- Teknik Eğitim Vakfı (TEKEV)

      

Adres : Menekşe 1. Sok. Ümit Apt. 6/12, 06440 Ankara
Telefon : 312-417 9931
Fax : 312-419 4397
Teknik öğretmenlere burs veriliyor.

35- Türk Eğitim Vakfı (TEV)

      

Adres : Büyükdere Cad. No:111 Kocabaş İşhanı K.7-8, 80300 Gayrettepe/İstanbul
Telefon : 212-217 5858 (pbx)
Fax : 212-217 5690

36- Türk Kültür Vakfı (TKV)

      

Adres : Valikonağı Cad. Konak Apt. 67/4 K.5 Nişantaşı/İstanbul
Telefon : 212-246 2328
Fax : 212-232 4539
Lise 1,2 ve 3. sınıf öğrencilerine burs verilmektedir.

37- Türk Petrol Vakfı (TPV)

      

Adres : Ortaköy Muallim Naci Cad. 100, 80840 İstanbul
Telefon : 212-227 9216
Fax : 212-258 2434
Mühendislik, mimarlık, işletme ve iktisat bölümlerinde okuyan öğrencilere burs verilmektedir.

38- Uludağ Üniversitesi Güçlendirme Vakfı

      

Adres : Hamza Bey Cad. No.58 Villabiçen Bursa
Telefon : 224-234 7692, 224-234 9888
Fax : 224-236 7337
Burs Şartları: T.C. vatandaşı olan ve maddi yetersizliği olan başarılı Uludağ Üniversitesi öğrencilerine burs veriyor. Burstan yararlanacak olan öğrencilerin kayıtlı bulundukları fakülte veya yüksek okulun disiplin yönetmeliğine göre herhangi bir

39- Vehbi Koç Vakfı

      

Telefon : 216-341 4650
Fax : 216-343 1944
Burs Şartları: Yetenekli ama maddi imkanları sınırlı öğrencilere burs veriyor. Hangi öğrencilerin burs alacağına öğrenim görülen üniversite karar veriyor.

40- Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü Vakfı

      

Adres : 100.Yıl Üniversitesi-Van
Telefon : 432-225 1690
Fax : 432-225 1009, 432-225 1119
Burs Şartları: 100.Yıl Üniversitesi'nde okuyan, korunmaya muhtaç, çalışkan ve disiplin cezası almayan öğrencilere öğrenim kredisi, tedavi giderleri, harç kredilerini içeren burs veriyor. İlk etapta hiçbir yerden burs almayan öğrencilere öncelik tan

·  İstanbul Büyükşehir Belediyesi Geçen yıl 44 bin öğrenciye 28 milyon 805 bin YTL eğitim yardımı dağıtan Büyükşehir Belediyesi bu yıl 50 bin üniversiteliye toplam 36 milyon 680 bin YTL'lik burs verecek. Başvurular 20 Eylül-22 Ekim tarihlerinde www.ibb.gov.tr adresinden yapılacak. Eğitim yardımları kapsamında 7 ay süresince lisans ve ön lisans öğrencilerine aylık 100'er, yüksek lisans öğrencilerine 150'şer, doktora öğrencisine ise 250'şer YTL ödeme yapılacak.

·  Türk Eğitim Vakfı Başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan teknik ve endüstri meslek lisesi, üniversite, yüksek lisans (master) ve doktora öğrencilerine burs veriyor. Bursiyerler, kendi öğretim kurumlarının oluşturduğu, TEV'den de bir temsilcinin katıldığı burs komisyonları aracılığı ile seçiliyor. TEV bu yıl 7 bin 600 öğrenciye burs verecek. Bursiyerlerin 2 bin 280'i meslek lisesi, 5 bin 244'ü yüksek öğretim, 76'sı master ve doktora öğrencisi olacak. Meslek lisesi öğrencilerine 100 YTL, üniversite için 240 YTL, master için 400, doktora için 700 YTL veriliyor. Başvurular 1-31 Ekim tarihlerinde www.tev.org.tr adresinde yapılabilir.

·  Ensar Vakfı Eğitim Fakültelerinin yüksek lisans ve doktora yapan öğrencileri ile bu fakültelerde vakfın projelerine katılan öğrencilere burs veriliyor. Yüksek lisans ve doktora bin liraya kadar, lisans öğrencilerine ise 100 lira burs veriliyor. İrtibat: 212- 527 49 47

·  Önder Bursları Sözel 1, Sayısal 1, EA 1 ve Yabancı Dil Bölümlerinin her hangi birinden ham 270 puan ve üzeri alanlar ile Sözel 2, Sayısal 2, EA 2 bölümlerinden ham 260 ve üzeri puan alan imam hatip lisesi öğrencileri müracaat edebiliyor. Başvuru www.onder.org.tr adresinden yapılıyor.

·  Birlik Vakfı İstanbul'da okuyan başarılı öğrencilere burs veriyor. Müracaatlar Eylül ayı içinde yapılıyor. Öğrencinin başka bir kurumdan burs alıp almadığına dikkat ediliyor. Burs kazanan öğrenciler başarılı oldukları sürece üniversite bitene kadar yılda 8 ay her ay 100 milyon olmak üzere burs alıyorlar.

·  İlim Yayma Cemiyeti Üniversite öğrencileri için aylık 120 YTL, yıllık 960 YTL burs veriliyor. Burs bilgileri www.iyc.org.tr adresinden açıklanacak.

·  Vehbi Koç Vakfı 247 üniversite öğrencisi ile 72 hemşirelik yüksek okulu öğrencisine burs veriyor. Burslara başvuru formu vakfın web sitesinden alınıyor. Öğrenciler üniversitelerine bu formlarla başvuruyor. Okulların tesbit ettiği öğrencilere burs veriliyor.

·  Alarko Eğitim ve Kültür Vakfı İstanbul / Telefon : 212-227 52 00 Başarılı ve maddi olanakları kısıtlı öğrencilere 8 ay boyunca karşılıksız burs veriyor.

·  Anadolu Eğitim ve Bilim Vakfı Ankara/ Telefon : 312-229 68 16

·  Asım Kocabıyık Vakfı İstanbul/ Tel: (0212) 251 34 10 Başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere burs veren vakfın önceliği yetim, öksüz veya anne-babası ayrı olan öğrencilere tanıyor.

·  Aydın Ticaret Odası Aydın

Telefon : 256-213 22 02

·  Ankara Büyükşehir Belediyesi Ankara'da dar gelirlilere, doğal afet mağdurlarına, öksüz ve yetimlere verilen bursa 1-30 Ekim tarihleri arasında başvuruların yapılması gerekmekiyor. Tel: 312- 310 83 87

·  Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Vakfı İstanbul /Tel: 212- 252 44 33 Maddi yönden desteğe muhtaç öğrencilere burs veriyor.

·  Eğitimciler Birliği Vakfı (EBV) Ankara Telefon: 312-432 02 79

 ·  Eskişehir Sanayi Odası Eskişehir/Telefon : 222-236 03 60 Mühendislik, ekonomi, maliye, işletme ve iş idaresi bölümlerinde okuyan, birinci ve ikinci sınıf üniversite öğrencilerine veriliyor.

·  Global Vizyon Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı - http://www.globalvizyon.com/workandtravel.html

·  Hacı Ömer Sabancı Vakfı (VAKSA) Telefon : 322-363 09 88 Maddi desteğe ihtiyacı olan başarılı öğrencilere geri ödeme yükümlülüğü olan sosyal amaçlı burslar veriyor.

·  İlim ve Piyasa Araştırmaları Vakfı Ankara/ Telefon : 312- 336 32 42

·  İstanbul Eğitim Vakfı (İSTEV) İstanbul Telefon : 212-251 06 04

·  İstanbul Ticaret Borsası Vakfı İstanbul/ 212-511 84 40 Marmara veya İstanbul üniversitesi ekonomi bölümünde okuyan öğrencilere karşılıksız burs veriyor.

·  İş Dünyası Vakfı (İDV) İstanbul

Telefon : 212-528 41 45

·  Milli Eğitim Vakfı Ankara/ Telefon : 312-215 43 10 Milli Eğitim Bakanlığı mensubu anne veya babası olan öğrencilere burs veriyor.

·  Milli Eğitim Bakanlığı Ankara/ Tel: 312 425 53 30 Öğretmen yetiştiren bölümlerde okuyan öğrencilere burs veriyor.

·  Ormancılık ve Tabiatı Koruma Vakfı Ankara/ Telefon : 312-467 66 16

·  Sağlık ve Eğitim Vakfı (SEV) İstanbul/ Telefon : 212-512 18 78 Üçüncü sınıftan sonraki, ağırlıklı olarak tıp fakültesi öğrencilerine, not ortalamalarını gözönüne alarak veriyor.

·  Sema Yazar Gençlik Vakfı Ankara/ Telefon : 312-425 80 03 Başarılı ve sosyo-ekonomik durumu uygun görülen öğrencilere burs veriyor.

·  TÜBİTAK Ankara/ Tel: 312- 4685300 - 22 01

Matematik ve fen ağırlıklı puana göre yapılan sıralamada ilk 1000 öğrenci arasına girenlerden, temel bilimler bölümlerine (matematik, fizik, kimya, biyoloji, moleküler biyoloji ve genetik) kayıt yaptıran öğrencilere karşılıksız ve sınavsız burs veriyor.

·  Türk Dil Kurumu Ankara/ Tel: 312- 467 73 50 Sözel puan sıralamasında ilk 2000'e giren ve Türk dili ve edebiyatı ile çağdaş Türk lehçeleri ve edebiyatları bölümlerinden birini seçen öğrencilerden 15'ine veriyor.

·  Teknik Eğitim Vakfı (TEKEV) Ankara /Telefon : 312-417 99 31 Teknik eğitim fakültelerindeki öğrencilere burs veriyor.

·  Türk Petrol Vakfı (TPV) İstanbul/ Telefon : 212-227 92 16 Mühendislik, mimarlık, işletme ve iktisat bölümlerinde okuyan öğrencilere burs veriyor.

·  Türkiye Diyanet Vakfı Ankara/ 312- 417 12 35 Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı'nda çalışanların yüksek öğretim kurumlarında okuyan çocuklarına burs veriyor.

Hemşehri bursları

·  Uran Vakfı Ankara/ Tel: 216- 343 10 00 Deprem bölgesinde olan ve mühendislik alanlarında okuyan başarılı öğrencilere burs veriyor.

·  Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Kırıkkale/ Telefon : 318-218 1262 Kırıkkaleli öğrencilere veriyor.

·  Türk Anadolu Vakfı Konya/ Tel: 332- 351 23 70 Selçuk Üniversitesi'ne bağlı fakülte dekanlıklarınca belirlenen öğrencilere verilmektedir.

·  Avni Akyol Vakfı Düzce/ Tel: 380- 524 50 50 Bolulu öğrencilere 4 yıl boyunca burs veriyor

·  Ali Osman Sönmez Vakfı Bursa/ Tel: (0224) 261 04 40 Bursalı veya orta öğrenimini Bursa'da tamamlayan öğrencilere veriyor.

·  Adana Ticaret Odası Adana/ Telefon: 322 - 351 39 11 İktisat veya işletme okuyan öğrencilere veriyor.

·  Afyon Ticaret ve Sanayi Odası Afyon/ Telefon : 272-213 5657 Afyon doğumlu öğrencilere geri ödemeli, faizsiz kredi veriyor.

·  Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası Zonguldak/ Telefon : 372-6151073 Annesi veya babası Çaycumalı ya da Çaycuma'da oturan; maddi durumu yetersiz öğrencilere burs veriyor.

Hacı Ömer Sabancı Vakfı tıklayınız

Türk Üniversiteli kadınlar derneği tıklayınız

Malatya Eğitim vakfı tıklayınız

Türk Eğitim Vakfı tıklayınız

Vehbi Koç vakfı tıklayınız

İstanbul Ticaret Odası tıklayınız

Malatya Eğitim Vakfı tıklayınız

Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı tıklayınız

Helezon iş adamları derneği tıklayınız

İlim Yayma Cemiyeti tıklayınız

Cafer Sadık Abalıoğlu tıklayınız

Aydın Vakfı tıklayınız

İstek Vakfı tıklayınız

İzzet Baysal Vakfı tıklayınız

Eymir Vakfı tıklayınız

Hikmet Eğitim vakfı tıklayınız

Şahinler Vakfı tıklayınız

İBB bursu tıklayınız

Yardımseverler Derneği tıklayınız

Bereket Vakfı tıklayınız

Yeküv Vakfı tıklayınız

Bayburtlular Vakfı tıklayınız

Alarko Eğitim ve Kültür Vakfı tıklayınız

Birlik vakfı

Erzincanlılar Vakfı

Ayhan Şahenk Vakfı

Hanımlar Eğitim vakfı

Hüsnü Özyeğin Vakfı

Memurlar Vakfı

Şahinler Vakfı

Çankırılılar Eğitim ve Kültür Vakfı

·  21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı

·  Abant İzzet Baysal Üniversitesi Araştırma ve Geliştirme Vakfı

·  Adana Ticaret Odası

·  Afyon Ticaret ve Sanayi Odası

·  Akdeniz Üniversitesi

·  Akyazılı Orta ve Yüksek Eğitim Vakfı

·  Alarko Eğitim ve Kültür Vakfı

·  Ali Osman Sönmez Vakfı

·  Asım Kocabıyık Vakfı

·  Aydın Ticaret Odası Öğrenci Okutma Vakfı

·  Başbakanlık Fonu

·  Bilkent Üniversitesi

·  Boğaziçi Üniversitesi Vakfı (BÜVAK)

·  Burdur İli Kültür ve Dayanışma Derneği

·  Çağdaş Eğitim Vakfı

·  Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği

·  Çamlıca Kültür ve Yardımlaşma Vakfı

·  Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi

·  Eskişehir Sanayi Odası

·  Galatasaray Eğitim Vakfı

·  Gaziantep Üniversitesi Vakfı

·  Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fak. Mezunları Derneği

·  İmam Hatip Liseleri Mensupları ve Mezunları Derneği

·  İstanbul Büyükşehir Belediyesi

·  İstanbul Eğitim Vakfı

·  İstanbul Sanayi Odası Vakfı

·  İstanbul Ticaret Borsası Vakfı

·  İş Dünyası Vakfı

·  İTO Vakfı

·  İTÜ Vakfı

·  İÜ Orman Fakültesi Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı

·  İzmir Büyükşehir Belediyesi

·  İzmir Ticaret Odası

·  İzmit Ticaret Odası

·  İzzet Baysal Vakfı

·  Milli Eğitim Bakanlığı

·  Nortel Networks / Netaş

·  Nuh Çimento Sanayi Vakfı

·  ODTÜ Mezunlar Derneği

·  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Vakfı

·  Orta Doğu Teknik Üniversitesi Geliştirme Vakfı

·  Raks Eğitim Kültür ve Sanat Vakfı

·  Rotary Türkiye

·  Sabancı Vakfı

·  Sağlık ve Eğitim Vakfı

·  Selçuk Üniversitesi Güçlendirme Vakfı

·  Sema Yazar Gençlik Vakfı

·  TED Ankara Koleji Vakfı

·  Tekfen Vakfı

·  Teknik Eğitim Vakfı

·  Toplum Gönüllüleri Vakfı

·  Türk Eğitim Vakfı

·  Türk Petrol Vakfı

·  Türkiye Bilişim Vakfı

·  Türkiye Diyanet Vakfı

·  Uludağ Üniversitesi Güçlendirme Vakfı

·  Uran Vakfı

·  Vehbi Koç Vakfı

·  Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı

·  Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı

·  Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü Vakfı

il il burs veren kurumlar internet adresi incelemeden gecmeyin

www.turkstudent.net/content/category/174/il-il-burs-bul-burs-veren-kurumlar.html

 

HACI ÖMER SABANCI VAKFI

31 yıldır 24 bini aşkın öğrenciye burs veren vakıf, her yıl bir taban puan belirliyor. Bu yılın puanları henüz belirlenmemiş ama vakfın amacı hem başarılı hem dar gelirli öğrencilerin yüzünü güldürmek… Burs başvuruları 15 Eylül ile 15 Ekim arasında yapılıyor. Kasım ayı sonunda kazananların isimleri açıklanıyor. Vakıf, bursu, yükseköğrenim süresince her yıl 9 aylık bir süre için ve geri ödeme yükümlülüğü ile veriyor. Geri ödeme ise, okulunu bitirip, bir işe giren öğrenciden tam bir yıl sonra 24 ay taksitli olarak alınıyor. Tel: (0322) 363 09 88

TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI

TOG’un koşulları diğer vakıflardan oldukça farklı… En önemli koşul, haftada en az 4 saat herhangi bir toplumsal sorumluluk projesinde gönüllü olarak yer almak… Türkiye’deki 60 üniversitede ağ kuran TOG’un diğer kriteri akademik başarı… Bursun devamlılığı için öğrencinin başarı devamlılığı esas alınıyor. Ortalama 130 milyon lira burs veriliyor. Geri ödemesi yok. Tel: (0216) 321 89 88

İSTANBUL SANAYİ ODASI VAKFI

Eylül’de başvurular alınıyor. Karşılıksız olarak veriliyor. Dilekçe ile başvuru yapılıyor, uygun adaya burs veriliyor. Tel: (0212) 293 54 18

Çelikel Eğitim Vakfı

Çelikel Eğitim Vakfı ihtiyaç sahibi başarılı öğrencilere burs olanakları sunarak, Türkiye Cumhuriyeti eğitim sistemini desteklemeyi, daha çok öğrencinin daha iyi koşullarda öğrenim görebilmesini, ülkemizde eğitim seviyesinin ve yaşam kalitesinin artmasını hedeflemektedir. Bu gayeyle Vakıf, kurulduğu günden bu yana sürdürdüğü burs programlarıyla yüzlerce öğrenciye eğitim bursu veriyor. İlköğretimden üniversiteye, Edirne’den Kars’a yüzlerce öğrenci Çelikel bursiyeri olmanın ayrıcalığını yaşıyor.

Çelikel Eğitim Vakfı, 2012-2013 eğitim yılı itibariyle yepyeni bir Burs Programı başlatıyor. Sadece maddi desteği değil, kişisel ve sosyal gelişim desteklerini de barındıran Burs Programından İstanbul’daki üniversitelere bu sene başlayacak hazırlık ve 1. sınıf öğrencileri faydalanabilecek.

http://celikelegitimvakfi.org/.

İSTANBUL TİCARET ODASI

İTO, İstanbul il sınırları içerisindeki devlet üniversitelerinin ekonomi ile ilgili bölümlerinde okuyan öğrencilere burs veriyor. Burs alabilmek için çeşitli yaş sınırları aranıyor. Öğrencinin başka bir yerden burs almaması koşulu da var. Geri ödemesi yok. Ara sınıf ise alt sınıftan dersinin olmaması gerekiyor. Özel üniversite ve ikinci öğretimde okuyan öğrencilerin başvuruları kabul edilmiyor. Her yıl Ekim-Kasım aylarında başvuru yapılabiliyor. Tel: (0212) 455 60 52

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ

1 yılı 3.5 not ortalaması ile bitiren öğrenci, sonraki yılı başarı bursuyla okuyor. Yarışmalarda Türkiye’yi temsil edip derece alanlara spor bursu veriliyor.
21.YÜZYIL Eğitim ve Kültür Vakfı (YEKÜV) BURS PROGRAMI

Kimler Burs Alabilir?
Amacı ülke çocuklarının, gençlerinin ve tüm insanlarımızın eğitsel, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak olan YEKÜV, başarılı fakat eğitimlerini sürdürürken zorlanan ve her yıl belirlenen şartları taşıyan öğrencilere burs imkanı sunuyor.

Burslarda Öncelik
Bursiyerler için öncelik sıralamasında; ailenin kırsal kesimde ikameti ve İstanbul’da bir üniversiteyi kazanmış olması, okuyan kardeş sayısı, kız çocukları, anne ve babadan birinin veya ikisinin hayatta olmaması, çocuğun parçalanmış aileden olması, öğrencinin özel yeteneğe ve uğraşa sahip olması, Vakfın, eğitim kültür ve sosyal etkinliklerinde yer alma çabasını göstermesi, gönüllülük hizmetine talip olması önem taşıyor.

Bursiyerlere Sağlanan İmkanlar
Yeküv, bursiyerlerine sağladığı eğitim katkısı yanında, kişisel gelişim imkanı sunacak projelerle destek sağlayarak, bursiyerlerle parasal katkıyı aşan bir iletişimi hedefliyor. Bu amaçla;
Her ay 20 yıldır sürdürülen ve bursiyerleri uzmanlarla buluşturan eğitim ve kültür toplantıları,

NLP seminerleri,
Bilgisayar kursları,
Başarıyı ve araştırmayı teşvik ödülleri
Destek dersleri
Konser, tiyatro v.b. kültür-sanat etkinliklerine katılım imkanı
Sağlık hizmetleri
Psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri
Staj programları, gençlik zirveleri, liderlik ve kariyer günleri,
Piknikler, kutlamalar,yemekler Giyim desteği ve ayni katkılar Kültür gezileri, Yurttaşlık eğitimleri Çocuk Hakları Sözleşmesi bilinçlendirme çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Bursun Süresi
Bursa hak kazanan öğrenciler, başarılı oldukları ve bunu her eğitim dönemi başında belgeledikleri takdirde mezun olana dek bursları devam ediyor. Başarısız olan, mezun olan, evraklarını zamanında getirmeyen, Vakıf etkinliklerine gerekli katılımı sağlamayan öğrencilerin bursları sona eriyor.

Burs Miktarı
Burs miktarları, her eğitim döneminde yönetim kurulunca belirleniyor. Burslar karşılıksız olarak programlanıyor. Ancak öğrencilerden eğitsel, sosyal ve kültürel projelere katılmaları, öğrenci ve mezunların,toplumsal dayanışmaya katkı amacıyla gönüllülük bilincine sahip olmaları bekleniyor.

21. YÜZYIL ANADOLU VAKFI MAHMUTBEY
21.Yüzyıl Anadolu Vakfı Mahmutbey Yolu cad.No:53 Şirinevler Tel:2126543769

A. NİHAT GÖKYİĞİT EĞİTİM SAĞ. KÜLTÜR SAN. VAKFI
A.Nihat Gökyiğit Eğitim Sağ. Kültürtür.San. Vakfı Tekfen Sitesi 80600 Etiler

A.R. ÇARMIKLI EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI
A.R.Çarmıklı Eğitim Ve Kültür.Vakfı Cumhuriyet cad.Seyhan apt.No:12/5 Elmadağ Tel: 2122320500

ABDÜLKADİR ERİS EĞİTİM VAKFI
Adres:Abdülkadir Eriş Eğitim Ve Sos.Y Vakfı Cumhuriyet cad. No:27 K:4 Taksim

ABDURRAHMAN BİLİMLİ KÜLTÜRTÜR SA. SOS. VAKFI
Abdurrahman Bilimli Eğitim Kültürtür.Sağ.Sos.H Vakfı Davutpaşa cad.Yıldız sok. No:3 Topkapı

ADEM ÇELİK BEYKENT VAKFI
Adem Çelik Beykent Eğitim Vakfı Gürpınar E-5 ayrımı Beylikdüzü Tel: 2128721125

AKKANAT EĞİTİM VE SAĞLIK VAKFI BURSU
Akkanat Eğitim ve Sağlık Vakfı Bursu
Merkezi İstanbulda bulunan Akkanat Eğitim ve Sağlık vakfı her yıl yüzlerce üniversite öğrencisine burs veriyor.

İşte Akkanat Eğitim ve Sağlık Vakfı Bursu detayları:
1.) Başvurular Eylül ayında yapılmaktadır.
2.) Sadece üniversite öğrencileri burstan yararlanmaktadır.
3.) Burs verilecek kişilerden başka hiç bir kurumdan burs almama koşulu aranmaktadır.
4.) Burs başvurusu şahsen vakıfa yapılmaktadır. Vakıftan temin edilecek form doldurulup değerlendirildikten sonra gerekli evraklar sizden istenecektir.
Adres : Evren Oto Sanayi Sitesi Yanyol 2.Kısım No:6 İstanbul / İSTANBUL
Telefon : 0 212 622 41 00

ALARKI EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI
Alarko Eğitim ve Kültür Vakfı -
Önemli Notlar
Burs başvuruları okulların burs ofislerine yapılmalıdır.
ALEV doğrudan burs başvurusu kabul etmemektedir.
Okulların burs ofisleri bildirilen kontenjan kadar öğrenciyi seçer ve ALEV yönetimine iletir.

Vakfın Amacı
Ulusumuzun çağdaş uygarlık seviyesine ulaşması için toplumumuzun eğitim ve kültür seviyesinin yükselmesine katkıda bulunmaktır. ALEV, bu amaçla eğitim çağındaki başarılı ve kabiliyetli gençlerin yetişmesi için her yıl “Karşılıksız Burslar” vermektedir.

BURSLAR, Vakfın kuruluş statüsü ve Mütevelli Hey’et kararı ile 3 kategoride verilmektedir.
Bunlar;
1- Üniversite Bursları,
2- Endüstri Meslek Lisesi ve Teknik Lise Bursları,
3- Alarko Mensubu Çocukları Burslarıdır.
Vakfımızın vermiş olduğu burslar hakkında detaylı bilgiler, bursların veriliş şekli ve koşulları aşağıdaki başlıklarda belirtilmiştir.
1- Üniversite Bursları
A- Dr. Üzeyir GARİH Bursu
İ.T.Ü. Makina Mühendisliği Bölümü son sınıf veya lisans üstü öğrenim gören 4 öğrenci,
B- Alarko Eğitim – Kültür Vakfı(ALEV) Bursu
Üniversiteler bazında bölümler;

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İ.T.Ü.)
Makina Mühendisliği Bölümü,
İşletme veya Endüstri Mühendisliği Bölümü,
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü,
İnşaat Mühendisliği Bölümü,

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (O.D.T.Ü.)
Makina Mühendisliği Bölümü,
Endüstri Mühendisliği Bölümü,
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü,
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü,

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (B.Ü.)
Makina Mühendisliği Bölümü,
Endüstri Mühendisliği Bölümü,
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü,
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü,

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İ.Ü)
İşletme Fakültesi,
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (A.Ü)
Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü,

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (G.S.Ü)
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü,
Endüstri Mühendisliği Bölümü
öğrencilerini kapsamaktadır.
Yukarıdaki öğrencilerden lisansüstüne devam edenlerin bursları devam ettirilir.

Koşulları:
Burslar karşılıksız olup, herhangi bir hizmet veya yükümlülük gerektirmez.
Öğrencinin son sınıfta olması ve alt sınıftan dersi bulunmaması gerekir.
Burs alan öğrenci, düzenli bir öğrenci yaşamının gereklerini yerine getirmeyi, okuluna derslerini aksatmadan devam etmeyi kabul eder.
Öğrenimin aksatılması halinde burs iptal edilir; ancak, resmi belgelere dayanan hastalık veya mazeretler sebebiyle öğrenimin aksaması halinde, burs verme süresinin uzatılıp uzatılmamasına karar verme yetkisi Alarko Eğitim-Kültür Vakfı’na aittir.
Alarko Eğitim-Kültür Vakfı gerekli gördüğü hallerde verdiği bursu hiçbir sebep göstermeksizin iptal etme hakkına sahiptir.

Seçim Şekli:
Öğrenciler, Üniversitelerin Burs Ofislerinden aldıkları ALEV Burs İstek Formlarını doldururlar.
Burs Ofisleri, bildirilen kontenjan kadar öğrenciyi seçer ve ALEV Yönetimine iletir.
ALEV tarafından burs başvurusu kabul edilen öğrencilere burslarının kabul edildiğine dair bir mektup gönderilir.
Ödeme Şekli:
Aylık burs miktarı 2011-2012 öğretim dönemi için 250.-TL/ay’dır.
Ödemeler, her ayın ilk haftası içinde yalnız öğretim aylarına (sömestre dahil) mahsus olmak üzere öğrencilerin banka hesap numaralarına yapılır.

2- Endüstri Meslek Lisesi ve Teknik Lise Bursları
Kapsamı:
Teknik Lise ve Endüstri Meslek Liselerinin, Anadolu Teknik Lisesi ve Anadolu Meslek Liselerinin 11. veya 12. sınıfında öğrenim gören toplam 25 öğreciye burs verilir.
Burslardan Bilişim Teknolojileri, Elektrik – Elektronik Teknolojisi, Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme, İnşaat Teknolojisi, Makina Teknolojisi ve Metal Teknolojisi alanlarında öğrenim gören öğrenciler yararlanabilir.
Koşulları:

Burslar karşılıksız olup, herhangi bir hizmet veya yükümlülük gerektirmez.
Öğrencilerin bir önceki sınıfa ait yıl sonu başarı puanının en az 85 ve üzeri olması gerekmektedir.Burs alan öğrenci, düzenli bir öğrenci yaşamının gereklerini yerine getirmeyi, okuluna derslerini aksatmadan devam etmeyi kabul eder.Öğrenimin aksatılması halinde burs iptal edilir; ancak, resmi belgelere dayanan hastalık veya mazeretler sebebiyle öğrenimin aksaması halinde, burs verme süresinin uzatılıp uzatılmamasına karar verme yetkisi Alarko Eğitim-Kültür Vakfı’na aittir.

Alarko Eğitim-Kültür Vakfı gerekli gördüğü hallerde verdiği bursu hiçbir sebep göstermeksizin iptal etme hakkına sahiptir.

Seçim Şekli:
Öğrenciler okul yönetiminden aldıkları ALEV Burs İstek Formlarını doldurarak Okul Müdürlüklerine verirler, Okul Müdürlüğü formların doğruluğunu onayladıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı Erkek

Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü’ne gönderir.
Genel Müdürlük bildirilen öğrencilerden burs şartlarını taşıyan 25 öğrencinin seçimini yaparak, bu öğrencilerin ALEV Burs İstek Formu’nu Vakfa gönderir.
Yukarıdaki şartları taşıyan ve burs almak üzere başvuran öğrencilerden başarı ve ailelerinin gelir durumları dikkate alınarak seçilenlere ALEV tarafından burs tahsis edilir.

Ödeme Şekli:
Aylık burs miktarı 2011-2012 öğretim dönemi için 125.-TL/ay’dır.
Ödemeler, her ayın ilk haftası içinde yalnız öğretim aylarına (sömestre dahil) mahsus olmak üzere öğrencilerin banka hesap numaralarına yapılır.
3- Alarko Mensubu Çocukları Bursları
Topluluğumuz mensuplarının çocuklarına yönelik burslar;
Lise ve
Üniversiteye giden çocukları kapsamaktadır.

Koşulları:

Burslar karşılıksız olup, herhangi bir hizmet veya yükümlülük gerektirmez.Burs alan öğrenci, düzenli bir öğrenci yaşamının gereklerini yerine getirmeyi, okuluna derslerini aksatmadan devam etmeyi kabul eder.Öğrenimin aksatılması halinde burs iptal edilir; ancak, resmi belgelere dayanan hastalık veya mazeretler sebebiyle öğrenimin aksaması halinde, burs verme süresinin uzatılıp uzatılmamasına karar verme yetkisi Alarko Eğitim-Kültür Vakfı’na aittir.
Alarko Eğitim-Kültür Vakfı gerekli gördüğü hallerde verdiği bursu hiçbir sebep göstermeksizin iptal etme hakkına sahiptir.

Öğrencinin anne veya babasının Alarko Şirketler Topluluğunda en az 5 yıl çalışıyor olması gerekmektedir.Öğrencinin ailesinin 2011 yılı net gelirinin 20.000.-TL’nin (ücret, ikramiye, sosyal yardım, prim ve ailenin diğer gelirleri dahil) altında olması gerekmektedir. (Bu gelir sınırı, her yıl yeniden belirlenir.)Öğrencilerin bir önceki öğretim yılındaki notlarını belgeleyerek başarılarını kanıtlamaları amacıyla “karne” ve “başarı belgesi” fotokopilerini Burs İstek Formu ile birlikte Vakfa ibraz etmeleri gerekir.Burs’a kesin hak kazanmak için, anne/babanın görev yaptığı Şirket/Müessesenin en üst amirinin onayı alınır.Öğrencinin yıl kaybetmemiş olması gerekmektedir.

Her aileden 1 öğrenciye burs verilir.
Öğrenci burs almaya; başarısının ve burs’a ilişkin şartlarının ortadan kalkmaması kaydı ile; Liseye başladıysa lise bitinceye kadar, Üniversiteye başladıysa üniversite bitinceye kadar devam eder.
Öğrencinin anne veya babasının emeklilik ve ölüm nedeni dışındaki bir nedenle Alarko Topluluğu’ndan ayrılması halinde burs iptal edilir.

Seçim Şekli:
Burs başvurusu, öğrencilerin daha önce doldurduğu ve Mensubun bağlı bulunduğu Şirketin Yöneticisinin de doğruluğunu onayladığı ALEV Burs İstek Formunun ALEV Yönetimine teslim edilmesi ile yapılır.
Mensup Çocukları için ayrılan kontenjan ALEV’in aynı yıl verdiği Üniversite, E.M.L. ve Teknik Lise burs bütçesinin % 10′unu geçemez.
Burs talebinin kontenjanı aşması durumunda müracaatlar arasından başarı sıralamasına göre seçim yapılır (Eşitlik halinde; öğrencinin yaşı, anne veya babasının kıdemi ve ailenin gelir düzeyi dikkate alınır.)
Bursiyer seçimde Şirketlere göre dağılım ayrıca dikkate alınır.
Ödeme Şekli:
Aylık burs miktarı; 2011 – 2012 öğretim dönemi için; lise öğrencileri için 125.-TL/ay ve Üniversite öğrencileri için 250- TL/ay’dır.
Ödemeler, her ayın ilk haftası içinde yalnız öğretim aylarına (sömestre dahil) mahsus olmak üzere öğrencinin banka hesap numaralarına yapılır.

ANTALYA ÇAĞDAŞ EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI

YURT İÇİ BURS YÖNETMELİĞİ GENEL HATLARI

Antalya Çağdaş Eğitim ve Kültür Vakfı (ANTÇEV), Cumhuriyetimizin dayandığı Laik ve demokratik temelleri güçlendirecek, toplumumuzu daha ileriye götürecek, özgür, bağımsız düşünebilen, üretken, katılımcı, yardımcı, çağdaş bireylerin yetişmesine her yönüyle katkıda bulunmaktır.
Bu yönetmelik, başarılı, çalışkan, yetenekli, ancak yeterli ekonomik desteğe sahip olmayan, çocuk ve gençler ile ANTÇEV aracılığı ile tercihli burs verilmesini isteyenlerin belirlediği öğrencilere eğitim-öğretimlerini sürdürebilmeleri için verilecek maddi yardımların düzenlenip yürütülmesi ile ilgili esasları kapsar. Tercihli burs verilmesini isteyenler ile ayrıca bir protokol düzenlenebilir.

İLKELER:
• Öğrencilere yapılacak yardımlar aylık nakdi olduğu gibi, ayni de yapılabilir.
• İlkokuldan üniversite bitimine kadar (Mesleki eğitim dahil) her düzeydeki öğrenciye burs verilebilir. Antalya’daki üniversitede okumak tercih nedenidir.
• Burs, öğrencinin başarısı ve maddi yetersizliği belirlendikten sonra verilir.
• Yanlış beyanda bulunanlar belirlenirse, ödenen burs toplamı yasal faizi ile birlikte geri alınır.
• Ülkenin geleceğinde önemli görev alabilecek özel yetenekli, çok başarılı, ulusal veya uluslararası derece yapabilen öğrencilere de özel ANTÇEV destekleme bursu verilebilir.
• ANTÇEV, kendi maddi kaynakları yanı sıra gönüllü kişilerin burslu öğrenci okutma desteklerini yönetmelik esasları içinde kabul eder ve uygular.
• Burs başvuruları gizlilik çerçevesinde yürütülür.

BAŞVURU VE ADAYLIK KOŞULLARI
Burs duyuruları, her yıl Yönetim Kurulunun belirlediği takvime göre, dershanelerdeki hazırlık kursları kontenjan duyuruları ise kurs kayıtları başlamadan bir ay önce yapılır.
Burs başvurusunda bulunan öğrencilerin, Başvuru Bilgi Formu ve/veya ekleri, ANTÇEV Burs Komitesi tarafından değerlendirilerek burs verilebilecek öğrencilerle görüşme yapılır ve burs tahsisleri Ekim ayı sonuna kadar ANTÇEV Yönetim Kurulu’nca gerçekleştirilir.
Burs alacak veya bursu devam edecek öğrencinin değerlendirilmesinde; ilköğretim ve ortaöğretim için, mezuniyet durumunda derecesinin pekiyi; ara sınıflarda ise teşekkürname veya takdirname almış olması, – yükseköğrenim için, üniversiteye giriş puanı ;ara sınıflarda ise 100 üzerinden 70 puan veya karşılığını almış olması ,göz önüne alınır. Bilgi edinmek için, danışman öğretim üyesi veya gerektiğinde rehberlik servislerinden, okul aile birliklerinden yararlanılır.

ASIM KOCABIYIK KÜLTÜR EĞİTİM VAKFI
Asım Kocabıyık Kültür Eğitim Vakfı
Asım Kocabıyık Kültür Eğitim Vakfı
İl: Istanbul
Telefon: (212) 251 34 10
Email: info@akkev.org.tr
Adres: Meclisi Mebusan Cad. No:103 Salıpazarı / Istanbul
Tür: Özel
URL:
Açıklama: Ağırlıklı olarak işletme, iktisat ve mühendislik bölümlerinde okuyan 100 ögrenciye aylık 125 YTL veriyor.

BAHÇEŞEHİR UĞUR EĞİTİM VAKFI
Bahçeşehir Uğur Eğitim Vakfı
İl: Istanbul
Telefon: (212) 236 50 90
Email: nozdemir@bahcesehir.edu.tr
Adres: Bahçeşehir Koleji Bahçesehir / Istanbul
Tür: Özel

ÇAĞDAŞ EĞİTİM DERNEĞİ
BURS BAŞVURUSU
*Başvurular 0212. 361 10 85 nolu vakıf faksına dilekçe yolu ile yapılmaktadır.
*Dilekçede;  öğrencinin,  eğitim durumu,  başarısı, aile , ekonomik ve ihtiyaç durumu belirtilmelidir. “Ayrıntılı özgeçmiş”
*Başvuru dilekçeleri değerlendirilmesi sonucunda yapılacak mülakatlara çağrı için öğrenciler ÇEV tarafından ilettikleri numaralarından aranacaktır.
2011-2012 başvurularımız dolmuştur.
*Mülakat sonrası kazanan öğrencilerden istenen belgeler:
• Öğrenci Belgesi
• ÖSS kazandı belgesi fotokopisi
• Kimlik fotokopisi
• Adli Sicil Belgesi
• 3 adet fotoğraf
• Anne ve Babaya ait gelir belgesi (işsiz ise belgelendirilmesi)
• Vakıbank Bankomat Hesabı
• İkametgah belgesi
Not: Sözlü görüşmeden sonra burs almaya uygun görülen öğrenciler için gerekli belgeler istenecektir.
2011 – 2012 Öğrenim yılı burs ücretleri:
İlköğrenim             50 TL.
Ortaöğretim           70 TL.
Yükseköğrenim     120 TL.

DARENDİLİLER EĞİTİM VAKFI
Darendeliler Y.Eğitim Ve Kültür Vakfı

Burs Başvurusu
İstenilen Evraklar
1.Burs  Başvuru Formu
2.Okulu yeni kazananlar için Üniversite Yerleştirme Sınav Sonuç Belgesinin Fotokopisi
3.Ara sınıflar için transcript (not çizelgesi) ve Öğrenci Belgesi,
4.Bağlı olduğu nufus dairesince düzenlenecek olan “Aile Nüfus Bildirgesi Formu”
5.Gelir beyanı ile ilgili olarak;
Anne ve/veya baba çalışıyorsa işyerinden onaylı maaş yada ücret bodrosu
Anne ve/veya baba tacir, çiftçi, sanayici, serbest meslek sahibi veya esnaf ise Vergi Levhasının fotokopisi

Muhafiyete tabi meslek grupları, bu durumlarını ilgili belediyeler, meslek odaları veya vergiden muaf olduğuna dair vergi numarası ile belirtilen kartın ilgili kuruluşlarca tasdikli fotokopisi,
Emekliler için aylıklarını aldıkları Sosyal Güvenlik kurumundan onaylı maaşlarını gösterir belge,
Baba çalışmıyor ve/veya anne ev hanımı ise Emekli Sandığı Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur’a bağlı olmadıklarını gösterir kurumca onaylı belgeler.
6.Öğrencinin oturduğu ev kira ise kira kontratı, lojman ise lojman belgesi
7.Okuyan kardeş varsa okudukları okullardan alacakları öğrenci belgeleri
8.Bursa başvuran öğrencinin ailesinin ikametgah ettiği yeri gösteren anne veya baba adına düzenlenmiş ikametgah belgesi
9.Forma yapıştırılmak üzere 1 adet vesikalık fotoğraf
10.Nüfus cüzdan fotokopisi

DR. ALİ MÜMTAZ GÜRSOY VAKFI
Dr. Ali Mümtaz Gürsoy Okut Vakfı
Dr. Ali Mümtaz Gürsoy Okut Vakfı
İl: Istanbul
Telefon: (216) 348 75 40
Adres: Kırtasiyeci Sok. Ekşioğlu İşhanı No:11 K:2 D:48 Kadıköy / Istanbul
Tür: Özel

ENSAR VAKFI
Ensar Vakfı
BURS ÇALIŞMALARI:
Ensar Vakfı, kuruluşundan bugüne kadar çeşitli üniversitelerde okuyan öğrencilere her ay karşılıksız burs verme faaliyetini sürdüregelmiştir. Burs alacak öğrencilerin seçiminde; Başarılı olmak ve maddi imkansızlık içinde olmak gibi şartlar ön planda tutulmaktadır.
Ayrıca Yüksek Lisans ve Doktora yapan öğrencilere de karşılıksız burs verilmektedir.

FEVZİ AKKAYA VAKFI

GENEL BİLGİLER
Feyzi Akkaya Temel Eğitim Vakfı, 1980 senesinden bu yana, teknik liseler ve endüstri meslek liselerinde okuyan, maddi durumu müsait olmayan öğrencilere burs vermektedir.
Vakfın burslarından bugüne kadar 50 bini aşkın öğrenci faydalanmıştır.
Vakıf bursları karşılıksızdır ve bursiyerlere mecburi hizmet koşulu öne sürülmemektedir. Ancak, vakfın bursundan yararlanıp iş hayatına atılanlar, kendileri gibi, en az bir Türk gencine destek vermeyi vicdani bir yükümlülük olarak kabul ederler.

Vakıf, kurucusu Feyzi Akkaya’nın da özel isteği doğrultusunda, daha çok ülkenin geri kalmış bölgelerinde okuyan öğrencilere burs tahsis etmektedir.
Bursiyerler arasında kız-erkek ayrımı yapılmamakta, hatta kız öğrencilerin okuyup iş hayatında yer alabilmeleri için, pozitif ayrımcılık yapılmaktadır.
Kimler Yararlanabilir?
Fevzi Akkaya Temel Eğitim Vakfı
Feyzi Akkaya Temel Eğitim Vakfı’nın eğitim burslarından yararlanmak için öğrencilerin aşağıdaki kriterlere sahip olmaları gerekir:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları
Karakteri ve milli duyguları sağlam olmaları
Maddi desteği muhtaç olmaları (Kendisinin veya ailesinin maddi varlığı, öğrenimini imkansızlaştıracak derecede olan)
Çalışkan ve başarılı olmaları
Faaliyetlerini öğrenim dışına kaydırmamış ve siyasete karışmamış olmaları
Uzun süre okuldan uzaklaştırma cezası almamış olmaları
Sınıf Öğretmenler Kurulu’nca seçilmiş olmaları gerekir
Okul idarecilerinin teklifi ve Yönetim Kurulu’nun kararı ile istisnai hallerde de burs verilebilir.
Burs Kesilme Halleri
Feyzi Akkaya Temel Eğitim Vakfı’nın eğitim burslarının kesilmesi için, aşağıdaki koşulların oluşması gerekir:
Öğrencinin ikmale kalması ve başarı düzeyini düşürmesi
Maddi durumun düzelmesi
Başka bir kurumdan burs veya kredi alınması
Öğrencinin ders ve ödevlerini yapmaması, özürsüz devamsızlığı sürdürmesi
Öğrencilikle bağdaşmayan okul içi ve dışı faaliyetlerde bulunması
Öğrencilik vakarına yakışmayacak halin, öğretim kurumları veya Vakıflar İdaresi’nce tespit edilmesi
Siyasete karışması
Her türlü boykot ve öğretimi engelleyecek faaliyette bulunması
Öğrencilere yasak olan dernek, kulüp ve benzeri yerlere kayıtlı olması veya bu yerlere devam etmesi
Hürriyeti bağlayıcı bir ceza veya ağır para cezasına mahkum olması
Okul disiplin kurulunca uzun süreli okuldan uzaklaştırma cezası alması
Sağlık nedeni ile Yönetim Kurulu’nun kabul edemeyeceği kadar uzun süreli öğrenime ara vermesi
Her ne sebeple olursa olsun, yanlış beyanda bulunması
Burslar, vakfın Yönetim Kurulu’nun kararı ile kesilir.
Not:Yönetim Kurulu emrindeki Yardım Ödeneği ile burslu öğrencilerden başarılı olanların ciddi netice verecek hastalıklarının tedavi giderleri – başka bir kurum tarafından karşılanmadığı takdirde – karşılanabilir.

FEYZİYE MEKTEPLERİ VAKFI
Feyziye Mektepleri Vakfı üstün başarılı öğrencileri ödüllendirerek ve maddi durumu yetersiz, yetenekli öğrencilerine ücretsiz okuma hakkı vererek olanaklar ölçüsünde fırsat eşitliği sağlamayı amaçlamaktadır.
Bu çerçevede ücretsiz okuma hakkı, “Feyziye Mektepleri Vakfı Ücretsiz Okutulacak Ve Burs Verilecek Öğrenciler Prosedürü” gereğince Yönetim Kurulu’nun kararı ile değişik oranlarda verilir ve yürütülür.
Ücretsiz okuma hakkından yararlanmak isteyen velilere, başvuru koşulları ve ücretsiz okuma hakkı ile ilgili ayrıntılar Okul Müdürlüğü’nce bildirilir.

- Öğrencilerimize değişik oranlarda Ücretsiz Okuma Hakkı kazandıran üç ayrı uygulama vardır:
Özel Öğretim Kurumlarında Ücretsiz Okuyacak Öğrenciler Hakkında Yönetmelik Hükümlerine göre Vakıfça verilen Ücretsiz Okuma Hakkı,
Vakıf Yönetim Kurulu’nca belirlenen esaslara göre maddi durumu yetersiz öğrenciler ile liseye üstün başarı ile giren öğrencilere değişik oranlarda verilen Ücretsiz Okuma Hakkı,
Ulusal ve Uluslararası Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Alanında Üstün Başarı Gösteren Öğrencilere ilgili Prosedür ve Yönergelerde belirlenen esaslara göre değişik oranlarda verilecek Ücretsiz Okuma Hakkı.

GALATASARAY EĞİTİM VAKFI

Galatasaray Eğitim Vakfı tarafından verilen burslar:

İlköğretim bursu, Ekim – Haziran (9 ay) süresince verilen harçlıklardan oluşur.

Ortaöğrenim bursları

Tam yatılı bursu, yatılı öğrenim ücreti, ders kitabı, giyecek ve Ekim – Haziran (9 ay) süresince verilen harçlıklardan oluşur

Gündüzlü tam bursu, gündüzlü öğrenim ücreti, öğle yemeği, ders kitabı, giyecek, ulaşım ve Ekim – Haziran (9 ay) süresince verilen harçlıklardan oluşur.

Yatılı öğrenim bursu, yatılı öğrenim ücreti ve ders kitabı bedelinden oluşur.
Gündüzlü öğrenim bursu, gündüzlü öğrenim ücreti ve ders kitabı bedelinden oluşur.Destek bursu, ders kitabı, giyecek ve Ekim – Haziran (9 ay) süresince veri-len harçlıklardan oluşur.Yükseköğrenim (lisans) bursu, Ekim – Haziran (9 ay) süresince verilen harçlıklardan oluşur.Şartlı burslar, bağışçılar tarafından, tutarı, süresi, ödeme şekli ve kullanacak öğrenci belirlenerek, şartlı olarak verilen;

Yurtdışı,
Yüksek lisans (master),
Doktora burslarından oluşur.
Öğrenimini , Vakıf bursu ile tamamlayan her öğrenci, ileride yeterli gelir düzeyine ulaştığında ( ilköğretim mezuniyetini izleyen 15., orta öğrenim mezuniyetini izleyen 10. ve yüksek öğrenim mezuniyetini izleyen 5. sene sonu) en az burs aldığı yıllar toplamı kadar, almış olduğu burs cinsinden, en az bir öğrencinin burs giderlerini karşılayarak, yetişmesinde katkıda bulunmayı bir vicdan borcu olarak kabul eder.
Dr.Ziya Gün İst.Üni.Yardım Vakfı
Dr. Ziya Gün İstanbul Üniveristesi Yardım Vakfı bursu için http://ziyagunvakfi.org.tr/burs-bavurusu.html linkten ulaşabilirsiniz.

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BURSU
Burslar
1984 yılından başlayarak günümüze kadar 15.000 civarında öğrenciye burs veren İTÜ Vakfı’nın 2005-2006 eğitim yılı için bütçesinde burslara ayırdığı pay 400 milyar civarındadır. Yakın zamana kadar karşılıksız eğitim burslarının yanı sıra her yıl 500 öğrenciye yemek yardımı yapılmıştır. Ayrıca her yıl mezuniyet töreninde bölüm birincilerine ödül verilmektedir.
2006-2007 öğretim yılında da 500 İTÜ öğrencisine aylık 120 YTL burs ödemesi planlanmıştır.
Yurt Bursları
İTÜ Vakfı’nın Kız Öğrenci Yurtlarında kalmakta olan öğrencilerin bir bölümüne her yıl barınma bursu sağlanmaktadır. 2006-2007 öğretim yılında 10 öğrenciye değişen oranlarda karşılıksız barınma bursu verilmiştir.
İş Yardımları
Vakfa başvuran öğrencilere dergi abone-reklam işlerinde yarı zamanlı iş olanakları sağlanmaktadır.

İZZET BAYSAL VAKFI

İZZET BAYSAL VAKFINDAN BURS ALABİLME ŞARTLARI
1. Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nin dört yıllık bölümlerine en yüksek puanla birinci sırada kayıt yaptıran birinci öğretim lisans öğrencilerine vakfımız tarafından burs verilmektedir.

2. Bölüm birincilerinden sonra gelen en yüksek puanlı Bolu’lu bir öğrenciye daha vakfımız burs vermektedir. Bu öğrencilerin, Bolu Merkez İlçe veya diğer İlçe ve köylerinde doğup, buraların nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir.

BUNUN DIŞINDA BURS VERİLMEMEKTEDİR.

KİBAR EĞİTİM ve SOSYAL YARDIM VAKFI
İlk, orta, yüksek ve lisans üstü eğitim düzeylerinde okuyan, araştırma ve inceleme yapan yetenekli, maddi olanaktan yoksun çocuklara ve gençlere, burs veriyor. Vakıf toplamda 60 öğrenciye burs veriyor. Üniversite öğrencilerine 12 aylık 85 TL burs verirken, İlköğretim öğrencilerine 75 TL burs veriyor.Burs başvuruları  Eylül ayında yaplıyor. Vakfın verdiği burslarla ilgili detaylı bilgiye www.kibarholding.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

RUMELİ EĞİTİM VAKFI
Vermiş olduğu burs kategorileri
- Üstün Başarı Bursları
- Yüksek Öğrenim Bursları
- Yüksek Lisans Bursları
- Doktora Bursları
Başta Rumeli kökenli ve şehit ailelerinin orta dereceli okullardan mezun olup maddi yetersizliklerden dolayı üniversite veya yüksek okulllarda okuma olanağından mahrum kalan öğrencilerin her türlü eğitim, öğretim ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanması için burs vermekteyiz.
Okudukları okullarda parmakla gösterilecek şekilde başarılı olan Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı başarılı öğrencilerimizi ödüllendirmek, maddi ve manevi yönden de destek olmak amacı ile üstün başarı bursları vemekteyiz.
Burs Şartları
Rumeli Eğitim Vakfı burslarından sadece Rumeli kökenli ve şehit ailelerin çocukları faydalanabilir. Burs imkanlarından yararlanabilmeniz için herhangi bir resmi veya özel kuruluştan burs veya kredi almamanız gerekmektedir. Başka bir kurumdan burs aldığı tespit edilen öğrencinin Eğitim Bursu iptal edilir.

ŞAHİNLER VAKFI BURSU
Mali durumu çok zayif olan belgeleyen ögrencilere burs veren vakif, hazirlik veya 1. sinif ögrencileriyle üniversite okuyan kardesleri olanlara tip, hukuk ve mühendislik fakülteleri ögrencilere öncelik veriliyor. Burs, bir ögretim yil botunca ve 9 aylik süre ile veriliyor.

TADEV
TADEV üniversite öğrencilerine 1995 yılından itibaren karşılıksız burs vermek üzere çalışmalar yapmaktadır. (232) 239 55 11 telefon numarasıdnan ayrıntılı bilgiyi öğrenebilirsiniz.

YUMLU EĞİTİM KÜLTÜR ve BİLİM ARAŞTIRMA VAKFI

Burs Konuları

Yümlü Vakfı, maddi imkanları nedeniyle yüksek öğrenimlerine devam etmekte zorluk çeken başarılı öğrenciler için burslar sağlamakta ve sağlanan imkanı desteklemek amacıyla sosyal gelişim konuları da dahil olmak üzere bursiyerlerine özel imkanlar yaratmaya gayret göstermektedir.

Kısaca özetlenecek olursa; öğrenci merkezleri ve benzeri kuruluşların açılmasını sağlayacak tedbirleri belirlemek, eğitim ve öğretim alanında yapılacak araştırmaların hazırlıklarını yapmak, lisan kursları açmak, teknik geziler düzenlemek, bursiyerlere staj imkanı sağlayacak kurumları tespit etmek, bursiyerler arası birliğin sağlanabilmesi amacıyla yarışma, toplantı ve sportif faaliyet düzenlemek gibi birçok aktivite, bursları destekleyici unsurlar olarak kabul edilebilir.

Yümlü Vakfının aşağıda genel hatları açıklanacak olan burs konularını hangi koşullarda alabilecekleri; ‘Çalışma Sistemi’ başlığı altında genel olarak incelenmektedir. Ancak detaylı bilgi için ‘Eğitim Hizmetleri ve Burs Yönetmeliği’ isimli dosyanın incelenmesini önermekteyiz.

1995 yılında kurulan ve kuruluşundan itibaren ülkemiz gençlerine burs sağlamak yoluyla yetişmelerine katkıda bulunmaya çalışan Yümlü Vakfı, burslarını 6 başlık altında gruplamaktadır:

> Yurtiçi Bursları
> Yurtdışı Bursları
> Afetlere Özel Burslar
> Engelli Bursları
> Özel Burslar
> Üçüncü Şahıs Bursları
Yurtiçi Bursları

Yurtiçi bursları kendi içerisinde;

> Lisans Eğitim Bursları ve
> Yüksek Lisans ve Doktora Bursları
olarak iki başlık altında incelenmektedir.

Lisans Eğitim Bursları: Vakıf tarafından verilen bursların temelini oluşturmaktadır. Genel bir ifadeyle; üniversite ya da yüksek okul okuyan ve bu dönemlerinde maddi desteğe ihtiyaç duyan başarılı öğrencilere sağlanmaktadır ve karşılıksızdır. Yurtiçi lisans eğitim bursları hakkındaki detayları ‘Çalışma Sistemi’ bölümünde ya da ‘Eğitim Hizmetleri ve Burs Yönetmeliği’ isimli dokümanda bulabilirsiniz.

Yüksek Lisans ve Doktora Bursları: Vakıf, üniversite ve yüksek okullarda devam zorunluluğu olan ve öğretim programı eğitim kurumları tarafından izlenen öğretim dallarında okuyan öğrenciler için karşılıksız burs sağlar. Yurtiçi yüksek lisans eğitim bursları hakkındaki detayları ‘Çalışma Sistemi’ bölümünde ya da ‘Eğitim Hizmetleri ve Burs Yönetmeliği’ isimli dokümanda bulabilirsiniz.

Adaylık Koşulları:

a) Öğretim Kurumlarının sınav yönetmeliklerine göre başarılı olmak,
b) Malvarlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak,
c) Kazanç getiren herhangi bir işte çalışmamak ve başka yerden ücret, burs ve kredi almamak,
d) Karakter açısından sağlam ve güvenilir olmak.
Başvuru:

Yüksek Öğrenim Bursları için Başvuru Koşulları   Yüksek Lisans ve Doktora Bursları için Başvuru Koşulları

Yüksek Öğretim Kurumlarının ara sınıf öğrencileri, eğitim kurumlarından alacakları yüksek öğretim durumu belgelerini ve dilekçelerini, birinci sınıf öğrencileri ise mezun oldukları lise veya lise dengi okul müdürlüklerinden alacakları orta öğrenim durumu belgelerini ve dilekçelerini, kurumlarına gönderilen örneklere uygun olarak hazırlanmış şekilde Vakfa verirler.
Yurtiçi yüksek lisans ve doktora eğitimi için başvuracak adayların, vakfa vermeleri gereken belgeler şunlardır:

a) Dilekçe: Uzmanlık dalı ve araştırma programı hakkında yazılı bilgi verilecektir.
b) Yüksek Lisans Bursu Adayları İçin:
Lisans (MML) öğrenimini bitirme derecesini veya yüksek lisans öğrenimine kabul ve kayıt olduğunu gösterir Dekanlık yazısı
Doktora Adayları İçin:
MML ve MMLS öğrenimlerini bitirme derecelerini ve doktora öğrenimine kabul ve kayıt olduğunu gösterir dekanlık yazısı.
c) Tez yürütücüsü profesör tarafından hazırlanmış tavsiye mektubu ve adayın ilmi araştırma programı.
d) Nüfus cüzdanı sureti, ikametgah, adli sicil belgesi ve başarı durumunu gösteren belge.
e) Taahhütname ve kefaletname.
f) Adayın başarı durumu ve karakteri hakkında iki profesöründen alacağı tavsiye yazısı.
Yurtdışı Bursları

Yurtdışı Bursları, yalnızca yüksek lisans için ve lisans eğitimini Yümlü Vakfı’nın bursu ile tamamlamış olan bireylere sağlanmaktadır. Bu ön koşulları karşılayan bursiyerler, üniversite ya da yüksek okulunu üstün başarı ile tamamlamış ve lisan biliyor olmaları durumunda başvurabilmekte ve Vakıf tarafından en uygun görülen adaylar arasından seçilmektedirler. Vakıf tarafından sağlanan burslar içinde yurtdışı bursları karşılıklıdır. Yurtdışı bursları için başvuru koşulları hakkındaki detayları ‘Çalışma Sistemi’ bölümünde ya da ‘Eğitim Hizmetleri ve Burs Yönetmeliği’ isimli dokümanda bulabilirsiniz.

Adaylık Koşulları:

a) Üniversite veya Yüksek Okulu ‘Yümlü Vakfı’ öğretim bursu ile tamamlamış olmak.
b) 30 Yaşından büyük olmamak.
c) Üniversite veya yüksek okullardan en az iyi veya eşdeğerde diploma ile mezun olmak. (10 üzerinden en az 7,5. 20 üzerinden en az 15. 4 üzerinden en az 3′lük genel not ortalamasına sahip olmak).
d) Yurtdışında ailesinin imkanlarıyla öğrenim yapamayacak durumda olmak.
e) Gidilecek ülkenin dilini, öğrenim görebilecek düzeyde bilmek. (İngilizce, dil bilgisinin yeterli olması için, adayların TOEFL sınavından en az 550 puan almaları gerekir). İngilizce öğrenim yapacakların mesleki bilgilerinin yeterliliği, İşletme Yönetimi dalında (GMAT): mühendislik ve sosyal bilimler dallarında ise (GRE) testleriyle ölçülür. Bu test sonuçlarına göre; adayın sınava katılmış olanlar içinde ilk %50′ye girebilmesi gerekir. Diğer dillerde öğrenim görecek olanlar, gidecekleri ülkelerdeki dil öğrenimine gerek kalmadan yüksek lisans yapabileceklerini, gidecekleri memleketin dilini konuşan ülkelerin Kültür Ataşeliklerinden veya varsa Kültür Merkezlerinden alacakları belgelerle kanıtlarlar.)
Başvuru:

Yurtdışı bursları için başvuracak adayların kendilerinin hazırlamaları ve Vakfa göndermeleri gereken belgeler aşağıdaki gibi listelenmiştir:

a) Müracaat formu.
b) Diplomanın tasdikli örneği.
c) Yüksek öğrenim süresince alınan dersleri, notları ve başarı ortalamasını gösteren tasdikli belge.
d) Nüfus kağıdının tasdikli örneği ve adli sicil belgesi.
e) İki adet vesikalık fotoğraf.
f) Sağlık Raporu.
g) İki öğretim üyesinin referans mektupları.
h) Bu öğrenimi ailenin geliri ve imkanlarıyla yapamayacaklarını gösterir belgeler.
Afetlere Özel Burslar

Vakıf, yıllık kontenjanından bağımsız olarak; olası bir afette geçimini sağlayan velisini kaybeden öğrencilere, ya da çalışamayacak duruma gelen ailelerin yüksek öğrenim kademesindeki çocuklarına, yapılacak müracaatlar değerlendirilerek karşılıksız burs sağlar.
Engelli Bursları
Vakıf, çeşitli nedenlerle sakat kalan kişilerin topluma kazandırılması ve hayatlarını onurlu bir şekilde devam ettirebilmeleri için bir eğitimden geçmeleri gerektiğine inanarak, her yıl başarılı ve yetenekli engellilere her eğitim kademesi için, yüksek öğrenim kademesine karşılıksız burs verir. Her yıl bursiyer sayısının %10′una kadar öğrenci için ayrılan bu burslarda bursiyerlerin seçimi, Kurucular Kurulu ile Sakatları Koruma ve Sakatlar Derneğinin göstereceği adaylar arasından yapılmaktadır.
Özel Burslar
Her yıl Vakıf tarafından tespit edilecek burs sayısının %10′unu geçmemek ve Kurucular Kurulunun üyelerinin teklifi üzerine her eğitim kademesi için bu yönetmelikte öngörülen koşullar aranmaksızın özel burslar verilebilir. Bu bursların koşulları, Mütevelli Heyet tarafından tespit edilmektedir.
Üçüncü Şahıs Bursları
Vakıf, ‘Eğitim Hizmetleri ve Burs Yönetmeliği’ içerisinde belirtilen konular ile burs miktarlarına uymak kaydıyla ve belirli sayıda tutulmak koşuluyla adlarına burs vermek isteyen özel ve tüzel kişilerin isteklerini yerine getirmektedir.

ÖNDER
İmam hatip lisesi öğrencileri müracaat edebiliyor. Başvuru: www.onder.org.tr’de

ESKİŞEHİR SANAYİ ODASI
Eskişehir Sanayi Odası: Mühendislik, ekonomi, maliye, işletme ve iş idaresi bölümlerinde okuyan, birinci ve ikinci sınıf üniversite öğrencilerine veriliyor. Telefon: 222 236 03 60

TÜRKİYE DİYANET VAKFI
Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı’nda çalışanların yüksek öğretim kurumlarında okuyan çocuklarına burs veriyor. Telefon: 312 – 417 12 35

İSTANBUL TİCARET BORSASI VAKFI
Marmara veya İstanbul Üniversitesi ekonomi bölümünde okuyan öğrencilere karşılıksız burs veriyor.

TÜRK DİL KURUMU
Türk Dil Kurumu: LYS’de ilk 2000′e giren öğrencilere aylık 400 TL burs veriyor.

KIZILAY GENÇLİK MÜDÜRLÜĞÜ
0312 430 23 00
Dernekçe verilmekte olan karşılıksız burs yardımları, sosyal himayeye muhtaç, kendi imkânları ile tahsil hayatlarını devam ettiremeyen öğrencilere verilmekte olup öğrencinin başarılı olması ve sınıfta kalmaması gerekmektedir. Burs almaya hak kazanan öğrenciler sınıflarını geçtikleri ve herhangi bir şekilde öğrenimlerine ara vermedikleri takdirde bursları tahsil hayatları boyunca devam etmektedir.

SAĞLIK EĞİTİM VAKFI
0212 512 18 78
Başvuru Ağustos-Eylül aylarında yapılıyor. Ağırlıklı olarak tıp fakültelerindeki öğrenciler tercih ediliyor ve 3′üncü sınıftan sonraki öğrencilere veriliyor. Burs alacaklar not ortalamalarına göre seçiliyor.

SEMA YAZAR GENÇLİK VAKFI
www.semayazar.org.tr /
0312 440 16 16
Başarılı ve sosyoekonomik durumu burs almasını gerektiren üniversite öğrencilerine burs veriyor. Bursun devamı her yıl başarılı olma koşuluna bağlı. Müracaatlar ekim ayı başında sona eriyor. Başvurular vakıftan alınacak formla yapılabiliyor.

TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI

www.tog.org.tr / 0216 321 89 88

Toplum Gönüllüleri Vakfı 2005-2006 öğrenim yılından başlayarak TC vatandaşı olan öğretmen çocuklarına (devlet ilköğretim, lise ve dengi okullarında görevli veya bu okullardan birinden emekli bir anne ve/veya babanın çocuğu olan) burs sağlamaktadır.

YAŞAR EĞİTİM KÜLTÜR VAKFI

www.yasar.com.tr/vakif / 0232 482 22 00

Üniversitelerde, yüksek ve ortaöğretim kurumlarında okuyan yetenekli, çalışkan, başarılı ancak maddi olanakları kısıtlı öğrencilere, vakfın Öğrenci Burs Yönetmeliği çerçevesinde tamamen karşılıksız burs verilmektedir. Başvurular eylül – ekim aylarında yapılır.
Aliye Şevket Pozcu Eğitim Öğrt Vakfı Paşa Limanı cad. 64/1 Kuzguncuk Üsküdar Tel: 2164922031
Bizim Anadolu Eğitim ve KültürVakfı Bulgurlu Mescit Sok. No:7/1 Üsküdar Tel:2163489653

İSTANBUL TİCARET ODASI BURSLARI
a)    Yükseköğrenim (lisans) bursları:
Oda’nın çalışma alanı içinde (İstanbul) bulunan devlet üniversitelerinin İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler, Endüstri ve İşletme Mühendisliği, Siyasal Bilimler Fakülteleri ile dört yıllık Bankacılık ve Sigortacılık Yüksek Okulu’nda öğrenim gören yükseköğrenim (lisans) öğrencileri ile ÖSYM tarafından %100 burslu ve %100 şehit burslusu vakıf üniversitelerinin İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler, Endüstri ve İşletme Mühendisliği, Siyasal Bilimler Fakülteleri ile dört yıllık Bankacılık ve Sigortacılık Yüksek Okulu’na yerleştirilen yükseköğrenim (lisans) öğrencilerine  verilir.

Ara sınıflardan başvuru yapan öğrencilerde;
¨        Öğrencinin not ortalamasının 4 üzerinden en az 2,25 veya 100 üzerinden en az 60 olması ve bir üstyıla  geçiş hakkını kazanmış olması gerekmektedir.

Lisans Başvuru Formu
b)    Yüksek lisans (master) bursları :
Oda’nın çalışma alanı içinde (İstanbul)  bulunan devlet üniversitelerinin İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler, Endüstri ve İşletme Mühendisliği, Siyasal Bilimler Fakülteleri ile dört yıllık Bankacılık ve Sigortacılık Yüksek Okulu’nda öğrenim gören yüksek lisans (master) öğrencilerine verilir.

Yüksek lisans (master) burslarında; öğrencinin lisans bitirme genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 3 veya 100  üzerinden en az 75 olması gerekmektedir.
İkinci Öğretim başvuruları kabul edilmemektedir.

İlk başvuruda; öğrencilerin not ortalamaları esas alınmakla beraber, burs almaya hak kazanan öğrencinin bursunun, öğrenimi süresince devam etmesi için yıl sonu transkriptlerinde başarısız dersinin bulunmaması gerekmektedir.

Burs almaya hak kazanan öğrencinin, başka bir kurumdan karşılıksız burs almaması gerekmektedir. Daha önceden aldığı bir bursun bulunması halinde, öğrencinin seçimi doğrultusunda işlem yapılacaktır.

ÇORLU TİCARET VE SANAYİ ODASI BURSU
Çorlu TSO Bursu İçin Aranan Şartlar:
*Anne ve/veya Babanın vefat etmiş olması (öncelik) ,
*4 yıllık üniversiteye girmeye hak kazanmış olmak/öğrencisi olmak,
*Bir önceki döneme ait derslerden geçmiş olmak,
*Başka bir kurumdan burs almıyor olmak,
*Ailenin, Çorlu veya Çorlu’nun köylerinde ikamet ediyor olması.
Yukarıdaki şartlara uymayanların başvuruları kabul edilmeyecektir.
İstenen Evraklar:
*Çorlu TSO’dan Temin edilecek Başvuru Formu,
*Vukatlı Nüfus Örneği,
*1 Adet Fotoğraf,
*Banka Hesap Numarası,
*Öğrenci Kimlik Belgesi,
*Ailede çalışanlara ait Gelir Durumunu Gösterir Belge,
*Transkript (Bir önceki yıla ait borçlu dersin olmaması).

MEHMET ZORLU VAKIF BURSU
Mehmet Zorlu Vakfı, temel faaliyet alanı olan, eğitime destek çerçevesinde her eğitim döneminde yüzlerce öğrenciye burs vermektedir. Başarı ve ihtiyaç kriteri gözetilerek seçilen bursiyerler, Ekim-Haziran ayları arasında toplam 9 ay süreyle burs almaktadır.
Burs Verilen Üniversiteler

Akdeniz Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi
Anadolu Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
Boğaziçi Üniversitesi
Celal Bayar Üniversitesi
Çukurova Üniversitesi
Dicle Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Fırat Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi
İnönü Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi
İstanbul Teknik Üniversitesi
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
Mimarsinan Üniversitesi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Pamukkale Üniversitesi
Trakya Üniversitesi
Uludağ Üniversitesi
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Yıldız Teknik Üniversitesi
Not:
Üniversite burs başvuruları ilgili üniversitelerin burs ofislerinden yapılmaktadır.

TUBİTAK BURSU
Türkiye’de Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tıbbi Bilimler, Tarımsal Bilimler, Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimlerde(*) tezli yüksek lisans yapmakta olan öğrencilere karşılıksız burs verilecektir. Bursiyerler, koşulları sağlayan başvurular arasından, adayların lisans ağırlıklı genel not ortalamaları ve Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) puanları esas alınmak suretiyle, gerektiğinde üniversitelere ve alanlara göre dağılım da gözetilerek, TÜBİTAK-Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB) Değerlendirme ve Destekleme Kurulu’nca belirlenecektir.
Programa üniversitelerimizde, kamuda ya da özel sektörde çalışanlar da dâhil koşulları sağlayan tüm tezli yüksek lisans öğrencileri başvuru yapabilirler.

BAŞVURU KOŞULLARI
• T.C. vatandaşı olmak,
• 01.01.2012 tarihi itibariyle 27 yaşından gün almamış (01.01.1986 veya sonrasında doğmuş) olmak,
• Daha önce yüksek lisans yapmamış olmak,
• Daha önce bu programdan veya 2228 kodlu programdan yüksek lisans bursu almamış olmak (daha önce burs alıp her hangi bir sebeple geri iade etmiş olanlar başvuru yapamazlar, ancak hiç ödeme almadan bursiyerlik hakkından vazgeçenler başvuru yapabilirler),
• Mezun olduğu üniversitenin not sistemi esas olmak üzere, lisans öğrenimini en az 3,00/4 veya 76,66/100 ağırlıklı genel not ortalaması ile bitirmiş olmak (birden fazla anadal yapanların transkriptlerinde alınan tüm dersler gösteriliyorsa genel ortalaması, değilse asıl anadalın ortalaması dikkate alınacaktır),
• 2009 sonbahar döneminde ya da sonrasında girdiği (ALES) puanı, kayıt yaptırdıkları yüksek lisans programının gerektirdiği (sayısal, sözel, eşit ağırlık) puan türünde en az 80,00 olmak,
• Türkiye’de Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tıbbi Bilimler, Tarımsal Bilimler, Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimlerden birinde 2011-2012 öğretim yılı güz yarıyılında ya da sonrasında yüksek lisans öncesi bilimsel hazırlık okuyor veya yüksek lisans düzeyinde ders almaya başlamış ve halen öğrenimine devam ediyor olmak (lisans sonrası doktora programına kayıtlı olup da öğrenci belgelerinde doktora öğrencisi oldukları belirtilenlerin 2211 kodlu programa başvurmaları gerekir).
Başvuru dönemi itibariyle lisan hazırlık sınıfında öğrenim görmekte olanlar, 2011-2012 öğretim yılı güz yarıyılından önce yüksek lisansa kayıt olmakla beraber; lisan hazırlık eğitimi, hiç ders almadan kayıt dondurma ya da bilimsel hazırlık nedeniyle yüksek lisans derslerine ilk defa 2011-2012 öğretim yılının güz ya da bahar yarıyılında başlayıp durumlarını açıkça belgelendirenler de başvuru yapabilirler. Özel öğrenci statüsünde öğrenim görmekte olanların başvuruları kabul edilmez.

BAŞVURU DÖNEMİ
Başvurular 12-18 Ekim 2012 tarihleri arasında internet üzerinden yapılacaktır (28 Eylül-11 Ekim 2012 döneminde doğrudan bursiyerlik başvurusunda bulunanlar ayrıca bu dönemde başvuru yapamazlar). Bu aşamada başvuru sahipleri herhangi bir belge göndermeyeceklerdir.
BAŞVURU YÖNTEMİ VE BURSİYER ADAYLARININ SEÇİMİ
Adaylar, http://www.tubitak.gov.tr/bideb adresinden başvuru dönemi içinde erişebilecekleri sayfada son başvuru tarihinde mesai saati bitimi olan 18:00’a kadar (Saat 18:00’da sistem otomatik olarak kapanır) istenen bilgileri eksiksiz olarak girip onayladıktan sonra başvuru formunun PDF çıktısını alarak imzalayacaklar ve istenildiğinde BİDEB’e ulaştırmak üzere saklayacaklardır. Başvuru sırasında yanıltıcı veya gerçeğe aykırı bilgi verenler, hukuken sorumlu olacaklardır.
Adayların internet üzerinden beyan ettikleri bilgiler esas alınarak belirlenecek değerlendirme puanlarının hesaplanmasında:
• Mezun olduğu üniversitenin eğitim öğretimde kullanmış olduğu not sistemi esas olmak üzere yüzlük sistemdeki ağırlıklı genel not ortalaması aynen kullanılır, 4′lük sistemdeki ağırlıklı genel not ortalaması ise Yüksek Öğretim Kurulu’nun belirlemiş olduğu “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları” tablosu esas alınmak suretiyle yüzlük sisteme dönüştürülür. Üniversitelerin kendi dönüşüm tablolarına göre 100’lük sisteme dönüştürdükleri notlar esas alınmaz.
• Başvurduğu programın puan türünde alınan ALES puanları aynen bırakılacaktır.
• Yukarıda belirtildiği şekilde yüzlük sistemde ifade edilen Lisans not ortalamalarının %50’sinin ve ALES puanlarının %50’sinin toplamı alınır.
Yukarıda belirtilen hesaplama yöntemiyle belirlenen değerlendirme puanına göre yapılacak sıralama sonucunda, program bütçesi çerçevesinde desteklenebilecek bursiyer sayısı dikkate alınarak BİDEB Değerlendirme ve Destekleme Kurulu tarafından belirlenecek destekleme puanı ve üstünde puan alanlar “bursiyer adayı” olacaklardır. BİDEB Değerlendirme ve Destekleme Kurulu, gerektiğinde üniversitelere ve/veya alanlara göre dağılımı esas alarak farklı destekleme puanları belirleyebileceği gibi, bazı alanlara-bölümlere-bilim dallarına hiç destek verilmemesini de kararlaştırabilir. Bursiyer adayı olarak belirlenenlerden ilanda istenilen belgeleri belirtilen süre içerisinde gönderenlerin belgeleri incelenir. İnceleme sonucunda yanıltıcı ve gerçeğe aykırı bilgi verenler ile belgelerini hiç göndermeyenlerin bursiyer adaylıkları iptal edilir.
Belgelerin incelenmesinden sonra, bursiyer adaylarının listesi ve aşağıda sayılan belgelerin ulaştırılacağı tarih aralığı, başvuru döneminin bitiminden itibaren 5 hafta içindehttp://www.tubitak.gov.tr/bideb adresinde ilan edilecektir. Bursiyer adayı olma hakkını kazananlara ve kazanamayanlara ayrıca bildirim yapılmayacaktır.

BURSİYER ADAYLARINDAN İSTENECEK BELGELER
Aşağıda sayılan belgelerin aynı sıraya göre düzenlenip gönderilmesi gerekmektedir.
1. Adayın internet üzerinden yaptığı başvuru sonucunda PDF çıktısını alıp imzaladığı başvuru formu,
2. Adayın tezli yüksek lisans programındaki durumunu (lisan/bilimsel hazırlık, ders alma, tez yazımı vb) gösteren ve yüksek lisansa kabul tarihini gün-ay-yıl olarak belirten öğrenci işleri biriminden alınmış yeni tarihli öğrenci belgesinin aslı,
3. Aday;
a. Halen bilimsel hazırlıkta ya da yüksek lisans öğreniminin herhangi bir aşamasında ise, 2012-2013  güz yarıyılında almakta olduğu ve varsa daha önce aldığı dersleri ve kredilerini gösteren yeni tarihli transkriptin aslı (devam eden dersler transkriptte yer almıyorsa, yeni tarihli ayrı bir belgede gösterilmelidir.),
b. Lisan hazırlık sınıfında öğrenim görmekte ise ya da lisan öğrenimi için süre almış ise, öğrenci işleri biriminden alınmış yeni tarihli durumunu belirten belgenin aslı,
c. Yüksek lisansa kabul edildikten sonra lisan hazırlık okuyup da bitirmiş ise, öğrenci işleri biriminden ya da hazırlık okulundan alınmış başlama ve bitirme tarihlerini gösteren belgenin aslı,
4. Adayın lisans öğrenimi sırasında almış olduğu tüm dersleri, bu derslerin notlarını, ağırlıklı genel not ortalamasını ve mezuniyet tarihini gösteren transkriptin aslı veya onaylı sureti,
5. Adayın lisans geçici mezuniyet belgesinin ya da diplomasının üniversite veya noter tarafından onaylanmış sureti,
6. Adayın  2009 sonbahar döneminde ya da sonrasında girdiği ALES sonuç belgesinin renkli fotokopisi veya bilgisayar çıktısı,
7. Adayın kayıtlı olduğu yüksek lisans programının gerektirdiği ALES puan türünü belirten enstitü tarafından hazırlanmış belge,
8. Adayın özgeçmişi ve varsa yayın listesi (Türkçe, imzalı, en çok iki sayfa),

BURSİYERLERİN BELİRLENMESİ
İstenen belgeleri eksiksiz ve usulüne uygun olarak süresi içinde ulaştıran adayların, internet üzerinden yaptıkları başvurularındaki beyanları ile belgeleri karşılaştırılır. İnceleme sonucunda yanıltıcı ve gerçeğe aykırı bilgi verenler ile belgelerini süresinde göndermeyenlerin bursiyer adaylıkları iptal edilir. Belgeleri beyanlarına uygun bulunanlar bursiyer olarak ilan edilirler.
Burs verilenlerin listesi ve bunlardan istenen diğer belgelerin ulaştırılacağı tarih, yukarıdaki belgelerin ulaştırılacağı tarihten itibaren 5 hafta içinde http://www.tubitak.gov.tr/bideb adresinde ilan edilecektir. Ayrıca burs verilenler, izlenmesi gereken aşamalar ve istenen belgelere ilişkin bilgileri içeren Bildirim Yazısı’na e-BİDEB üzerinden ulaşabileceklerdir. Burs verilenler, örneğine başvuru sırasında yine e-BİDEB üzerinden ulaşılabilecek olan, Yüklenme Senedi ve Müşterek Borçlu ve Müteselsil Kefalet Senedini ve Bildirim Yazısı’nda sayılan diğer belgeleri BİDEB’e belirlenen sürede ulaştıracaklardır. Bu belgelerin belirlenen sürede usulüne uygun olarak ulaştırılmaması halinde burs tahsisi geçersiz olacaktır.

BURSİYERLİK SÜRESİ VE BURS MİKTARI
Akademik programda, bursiyerin yüksek lisans derslerine başladığı yarıyıl esas alınarak öğrenciliğinin ikinci yılının sonuna kadar devam ettirilir. Bursiyer bilimsel hazırlık okumuşsa öğrenim süresinin ilk üç yılında en fazla 2 yıl süreyle burs alabilir. Derslerine güz yarıyılında başlayanların bursları ikinci yılın Ağustos ayı sonunda, bahar yarıyılında başlayanların bursları ikinci yılın Ocak ayı sonunda kesilir. Öğrenimlerini bursiyerlik süreleri dolmadan bitirenlerin bursiyerlikleri, enstitüsünün öğrenci işleri birimince düzenlenmiş mezuniyet belgelerinde yazılı tarih dikkate alınarak, ay sonu itibariyle sona erer. Lisan hazırlık sınıfında burs ödenmez.
Aylık burs miktarı, yurt içi yüksek lisans bursundan başka burs, kredi, ücret, maaş, ticari kazanç vb. düzenli geliri olmayanlar için 1.500 TL/ay, olanlar için 400 TL/ay’dır. Bursiyer, gelirinin sona ermesi durumunda tam burslu statüye, başka gelir elde etmeye başlaması halinde de kısmi burslu statüye geçirilir.

BURSLARIN BAŞLAMA TARİHİ
Burslar, bursiyer seçilenlerden istenilen belgelerin tamamlanması ve işlemlerin bitirilmesinden sonra, 01 Ekim 2012’den geçerli olarak başlatılacaktır.
YÜKÜMLÜLÜKLER VE BURSUN DEVAMI
Bursiyer programın kural ve ilkelerine uymak, başvuru safhasından itibaren gerçek dışı ve yanıltıcı bilgi vermemek, TÜBİTAK Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) Veri Tabanına kayıtlı olmak ve bilgilerini güncel tutmak, kayıtlı olduğu yüksek lisans programını; bir yıl süreli lisan hazırlık eğitimi hariç, azami üç (3) yıl içinde bitirmekle ve enstitüsünün öğrenci işleri birimince düzenlenmiş mezuniyet tarihini gün/ay/yıl olarak belirten diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin onaylı nüshası ile tez jürisi tutanağını, bitirme tezinin kapak sayfasını, önsöz/teşekkür sayfasını ve özetini BİDEB’e ulaştırmakla yükümlüdür.

Bursiyer; ücret, maaş, ticari gelir elde etme, öğrenim kredisi almaya başlama, TÜBİTAK dahil yurt içinde ya da yurt dışında bir yerden yüksek lisans/doktora veya başka bir yurt dışı bursu ya da herhangi bir yurt içi bursu kazanma, eğitim amacıyla veya başka bir nedenle bir aydan fazla süreyle yurt dışına çıkma, kayıt dondurma, akademik çalışmayı bırakma veya bursiyerlik süresinin sona ereceği tarihten önce bitirme, soyadının değişmesi gibi durum değişikliklerini iki gün içinde e-posta ile bildirmek, en geç bir hafta içerisinde de bir dilekçe ekinde ilgili belgeleri ulaştırmak zorundadır.
Bursiyer, iletişim bilgilerinde (e-posta, telefon, adres vb) herhangi bir değişiklik olduğu takdirde en geç 1 hafta içeresinde e-posta ile bideb2210@tubitak.gov.tr adresine haber vermekle yükümlüdür.  İletişim bilgisindeki yanlışlık ve eksikliklerden kaynaklanan olumsuzluklarda, sorumluluk bursiyere aittir.

Bursiyer, mezun oluncaya kadar, enstitüsünün öğrenci işleri birimince Ekim ve Mart aylarında düzenlenmiş öğrenci belgesini adı geçen ayların ilk üç haftası içinde BİDEB’e ulaştırmak zorundadır. Öğrenci belgesini süresinde göndermeyenlerin burs ödemesi durdurulur. Öğrenci belgesinin daha sonraki bir tarihte gönderilmesi halinde belgenin gönderildiği ayı takip eden aydan itibaren burs ödemesi tekrar başlatılır. Belgenin gönderilmediği süre için geriye dönük ödeme yapılmaz. Öğrenci belgesinin Ekim ve Mart aylarını takip eden iki ay içinde de gönderilmemesi halinde BİDEB Değerlendirme ve Destekleme Kurulu tarafından gerekli görülürse bursiyerin bursu kesilebilir.
Yurt İçi Yüksek Lisans Burs Programı’ndan desteklenmekte olan bir bursiyer, aynı zamanda TÜBİTAK’ın  veya başka bir kamu kurumu’nun yürüttüğü veya desteklediği başka bir programdan ya da projeden burs alamaz.
TÜBİTAK’ta ve bağlı birimlerinde çalışmakta olanlar, Yurt İçi Yüksek Lisans Burs Programı’na başvuramazlar. Burs almakta iken TÜBİTAK’ta veya bağlı birimlerinde çalışmaya başlayanların bursları, işe başladıkları gün ay itibariyle kesilir. Bu durumda olanların taahhüt senetlerinde belirtilen yükümlülükleri aynen devam eder. TÜBİTAK’ta veya bağlı birimlerinde işe başladığından ötürü bursu kesilip de bursiyerlik süreleri dolmadan işten ayrılanların bursları bir daha başlatılmaz.
Bursiyerler, desteklenen alanlar içinde kalmak ve bir defaya mahsus olmak şartıyla alanlarını veya üniversitelerini ya da aynı anda alanlarını ve üniversitelerini değiştirebilirler. Bu durumdaki bursiyerlerin bursiyerlik sürelerinin başlangıç ve bitiş tarihleri değişmez.
Eğitimleri kesintiye uğramaksızın enstitüleri tarafından yüksek lisanstan doktora programına geçirilenler, doktoraya kayıt yaptırdıkları tarihi takip eden Mart ya da Ekim ayı başından itibaren yurt içi doktora bursiyeri olurlar. Bu durumda olanların bursiyerlik sürelerinin hesabında yüksek lisansa başlama tarihleri esas alınır.
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 44.maddesinin c bendinde öğrenim süreleri düzenlenmiştir. Buna  göre; bir yıl süreli lisan hazırlık eğitimi hariç, yüksek lisans programını azami 3 (üç) yıl içinde başarı ile tamamlayarak mezun olamayan ve  bu ilanda, programın kural ve ilkelerinde, bursiyer olduğunda kendisine ulaştırılan bildirim yazısında ve noter huzurunda tanzim ettireceği Yüklenme Senedi ve Müşterek Borçlu ve Müteselsil Kefalet Senedi’nde belirtilen kurallara uymayan bursiyerlerden taahhütname ve kefaletname hükümlerine göre yapılan ödemelerin tümü, ödemenin yapıldığı tarihten itibaren işlemiş yasal faiziyle birlikte geri alınır.

TEKFEN VAKFI BURSU
Burslar, başarı oranı yüksek öğrencilere Yönetim Kurulunca yapılacak değerlendirmeye göre verilir. Burstan istifade edebilmek için öğrencinin okuldan, herhangi bir özel kurum ya da kuruluştan başkaca burs almamış olması şarttır.

Burs talebinde bulunan adayın, burstan yararlanabilmesi için Tekfen Vakfı Öğrenim Bursu Uygulama Kriterlerinde öngörülen şartlara uyması, Yönetim Kurulunca bursiyerliğinin kabulü gerekir.
Yönetim Kurulu’nun uygun gördüğü sürece bursiyerlerin burs alabilmeleri için öğrenime ara vermemiş olmaları ve öğrenimlerinin aksaksız devam etmesi şarttır.

Bursiyerlerin bursunun devamı için, bursiyerin sınıfını hiçbir dersten kalmadan geçmesi ve eğitimini normal sürede bitirmesi şarttır. Bursun devamı konusu Yönetim Kurulunun kararına bağlıdır. Bursiyerler bunu her sene sonu okuduğu okul idaresinden alacağı öğrenim belgesi ile tevsik etmek ve yeni dönem için kaydını yenilemek zorundadır.

Tekfen Vakfı’nın desteği ile tabii afetler sonrası verilecek burslarla ilgili şartları Vakıf Yönetim Kurulu belirler.Burs verilecek öğrencinin dürüst, sorumluluk hissi yüksek, sağlam karakterli, tutum ve davranışlarında ölçülü ve milli duyguları ve vatandaşlık hissi kuvvetli olması aranılan temel niteliklerdir. Bu niteliklere uyan öğrenciler Yönetim Kurulu’nca saptanan kıstaslara göre değerlendirilir.
Orta ve Yükseköğrenim bursları için bu okullara giriş sınavında alınan puanları, öğrencinin bir önceki okuldaki veya daha önceki sınıflardaki başarı durumları, ailevi ve kişisel durumlarıyla mali desteğe olan ihtiyacı göz önünde bulundurulur.
Burs için seçilen öğrencilerle ayrıca mülakat yapılır, gerekli görüldüğü takdirde sınava tabi tutulur.
Burs için başvurma zamanı genelde Eylül – Ekim ayları arasında yapılır.
Ortaöğretime geçiş Sistemi Seviye Belirleme Sınav Sonucu sonuçları ile Üniversite giriş sınav sonuçlarının ve okulların açılış tarihlerine göre bu süre değişebilir.
Burs alma şartlarına uyumlu olduğu halde, kontenjan yetersizliğinden ilk yıl burs alamayanlar ertesi yıl yeniden başvurabilir. Bunların durumu devam ettikleri okuldaki sınıf geçme notu genel esasları dahilinde değerlendirilir.

BİLDİRİMİN TETKİKİ
Yönetim Kurulu, gerek gördüğü hallerde bursiyer tarafından verilen bildirimi ve diğer bilgileri tetkik edebilir veya ettirebilir. Gerekli hallerde öğrenim kurumundan da bilgi isteyebilir. Yapılan inceleme sonunda verilen bilgilerin yanlış olduğu saptanırsa verilmekte olan burs kesilir ve ödenmiş olan bursların tutarı, herhangi bir ilama lüzum kalmaksızın ve velisinin gelirlerinden defaten tahsil edilir.
BURSİYERLERİN TESBİTİ VE ÖDEME
Yönetim Kuruluna yapılan başvurular değerlendirildikten sonra hak kazanan öğrenciler Yönetim Kurulu kararıyla tespit edilir.
Yönetim Kurulunca belirlenen Tekfen Vakfı Öğrenim Bursu Sözleşmesi öğrenci ve velisi tarafından imzalanır.

Ödemeler:
Ödemeler Tekfen Vakfı’nın belirlediği ödeme planına uygun olarak, bir öğretim yılı içinde bursiyerin veya velisinin adına açılan bir banka hesabına Tekfen Vakfı tarafından yatırılır.

BURSUN KESİLMESİ
Sınıfta kalanların,
Devam etmekte oldukları öğretim kurumundan bir üst sınıfa geçtiklerini gösterir belgeyi kayıt yenileme süresi içinde Yönetim Kuruluna getirmeyenlerin,
Okulu bırakan ya da okulla ilişiği kesilenlerin veya Yönetim Kurulunun iznini almadan öğrenim dalını veya okulunu değiştirenlerin,
Tekfen Vakfı’ndan burs aldığı sürece bir başka özel kurum ya da kuruluştan burs, öğrenim kredisi alanların,Öğrenciye yakışmayacak tutum ve davranış içinde veya ülkemiz bütünlüğüne ve milli menfaatlerimize aykırı faaliyette bulundukları yargı ve ilgili öğretim kurumu yetkili organlarının kararı veya güvenilir belge ve şahitlerin tevsik ve beyanları ile sabit olanların,

Öğrenim gördüğü okuldan ilişiğinin kesilmesini gerektirecek bir suçtan mahkum olanların, öğretim kurumları yönetimince “sürekli çıkarma” cezası verilenlerin,
Her ne sebeple olursa olsun Yönetim Kurulu’na yanlış beyanda bulunanların burslarının kesilmesine, bursun kesilmesi sonrası yapılacak işlemlere Yönetim Kurulu karar verir. Yukarıdakiler dışında bursun kesilmesini gerektirecek diğer sebep ve faktörlerde, Yönetim Kurulunca değerlendirilerek karar verilir.
Genelde istisnai haller dahil bursun kesilmesine ve devamına Yönetim Kurulu karar verir. Yönetim Kurulu kararları kesindir ve itiraz hüküm ifade etmez.
Yönetim Kurulunca haksız olarak alındığı ve kesilmesine karar verilen bursların tamamı kanuni faizi ile birlikte Tekfen Vakfı’na geri ödenir.

BURSİYERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ – BURSUN BİTİMİ – BAĞIŞLAMA
Bursiyer tahsilini bitirdiğinde durumu en geç bir ay içinde Yönetim Kurulu’na bildirmeye mecburdur.
Bursiyer tahsilini ikmal ettiğini Tekfen Vakfı’na bildirmediği takdirde Tekfen Vakfı’ndan aldığı tüm bursları kanuni faizi ile def’aten ödemeyi kabul etmek zorundadır.

CAFER SADIK ABALIOĞLU BURSU
Bu vakıf her yıl üniversite öğrencilerine burs vermektedir. Burs başvurusunu yapabilmek için herhangi bir yerden burs almıyor olmak, bursu yardımına ihtiyacınızın olması, alttan dersinizin olmaması (transkrip istiyorlar) gerekmektedir. Cafer Sadık Eğitim Vakfı sadece belirlemiş olduğu üniversitelerde okuyan öğrencilere burs hizmeti sağlamaktadır. İşte burs başvurusu yapabilecek üniversitelerin isimleri:

İstanbul Üni.
Hacettepe Üni.
ODTÜ
İTÜ
Boğaziçi Üni.
Ege Üni.
Ankara Üni.
Yıldız Teknik Üni.
Marmara Üni.
9 Eylül Üni.
Katü
Pamukkale Üniversitesi

Detaylı bilgi için:
Adres: Çamlık Cad. Apt no:9, 2. ve 3. kat Denizli, Kınıklı
Telefon: 0 258 213 43 00
IC İBRAHİÇ ÇEÇEN VAKFI BURSU
Her yıl olduğu gibi IC İBRAHİM ÇEÇEN VAKFI başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan üniversite öğrencilerine 2011-2012 öğretim yılında da karşılıksız burs verecektir.

BURS başvuruları 30 Eylül 2011 tarihine kadar kabul edilecek olup burs başvuru formu ve istenilen belgeler  www.icvakfi.org sitesinden temin edilebilir. Başvurular sadece posta yoluyla veya elden Vakıf adresine yapılacaktır. Burslar, eğitim süresi içinde Ekim ayından itibaren 9 ay boyunca verilir. Burs miktarı aylık 240 TL’dir.

Burs almak için başvuran öğrencilerin aşağıda belirtilen koşulları taşıması gerekmektedir:

Tüm üniversitelerin tıp, mühendislik, hukuk, işletme, kamu yönetimi, uluslar arası ilişkiler bölümlerinden birinde öğrenim görüp imkanları kısıtlı olmak,
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde yüksek öğrenim görüyor olmak,
Adli veya disiplin suçu işlememiş olmak,
Başarılı öğrenci olmak,
Kazanç getiren sürekli bir işte çalışmıyor olmak,
Kredi Yurtlar Kurumu dışında başka yerden burs almıyor olmak.
Başvurular İçin Gerekli Belgeler

a-Dilekçe (İbrahim Çeçen Vakfı Başkanlığına Hitaben)

b- Burs Başvuru Formu  (PDF olarak aşağıda sunulmuştur)
c- Nüfus Cüzdanı Örneği( 2 adet )d- Nüfus kayıt Örneği (Vukuatlı )
e- 3 (üç) adet fotoğraf
f- Adli sicil belgesi
g- Öğrenci belgesi
h-  İkametgah kağıdı ( 2 adet )
ı- Ders durumunu gösteren belge (transkript: 1. Sınıf öğrencileri hariç)
i- Ailenin gelir durumu beyanı
Başvuruda bulunan öğrencilerin durumu, Vakıf Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek Ekim ayında kendilerine duyurulacaktır. Burslar öğrenim yılı boyunca verilecek olup, mezuniyetini uzatanların bursu kesilir.
İbrahim Çeçen Vakfı Burs programının amacı, başarılı öğrenciler arasından seçilecek olanlara, karşılıksız burs vererek, onların eğitim ve öğrenimlerini başarı ile tamamlamalarına ve ülkeye yararlı bireyler olarak yetişmelerine yardımcı olmaktır.  2004 yılında kurulan Vakıf bugüne kadar 8000’i aşkın gence burs vermiş olup geçen yıl da 430 öğrenciye burs vermiştir.
Ayrıntılı bilgiye http://www.e-burs.net/136-ic-ibrahim-cecen-vakfi-burs-basvurulari-basladi.html bu linkten ulaşabilirsiniz.

ELGİNKAN VAKFI
Vakfımızın burs adaylık ve başvuru şartları.
Maddî İmkânları Yetersiz Olmak
Vakıf bursuna aday olabilmek için öğrencinin maddî imkânlarının yetersiz olduğunu kabul ve beyan etmesi esastır. Bunun için her aday, ailesinin ve kendisinin mal varlığı ve gelir durumunu tam olarak belgelendirmek zorundadır.
Bilgilerin eksik ve yanlış olarak verildiği Vakıf tarafından yapılan araştırma sonucunda kesin olarak tespit edildiği takdirde burs Vakıf tarafından kesilir ve o tarihe kadar bursluya yapılan ödemelerin Vakıf tarafından geri ödenmesi talep edilebilir.
Burs almaya başladıktan sonra maddî durumu iyileşen burslu, bursunun kesilmesini ister.
Başarılı Olmak
Lisans Bursları
Vakıf bursları lisans kademesinde, hazırlık sınıfı ve birinci sınıfa kayıt yaptıran yeni öğrencilerle, ara sınıf öğrencilerine verilir. Hazırlıktan birinci sınıfa geçenler ara sınıfta sayılır. Dağıtımda ara sınıf farkı gözetilmez; maddî imkândan daha mahrum olan başarılı adaya öncelik tanınır. Bursun tahsisi ve sürdürülmesi için gerekli başarı şartları aşağıda gösterilmiştir:

Ara sınıf öğrencileri için burs, altyıl veya yarıyıl normal eğitim-öğretim programının derslerinden başarısız dersi olmayan ve eklemeli başarı not ortalaması 4 üzerinden yapılan değerlendirmede en az 2.50/4.00, 100 üzerinden yapılan değerlendirmede en az 70 olup bir üst yıl veya yarıyıla geçiş hakkı kazanan adaya tahsis edilir. Başarı derecesi yüksek olan adaya öncelik tanınır.

Lisansüstü Bursları
Üniversitelere bağlı enstitülerde lisansüstü eğitim (tezli yüksek lisans ve doktora) yapan başarılı ve maddî imkânı kısıtlı olan öğrencilere başvurmaları halinde karşılıksız burs verilir. Tezli yükseklisans için öğrencinin lisans mezuniyet genel not ortalamasının en az 3.00/4.00 veya 75/100; doktora için de yükseklisans genel not ortalamasının en az 3.20/4.00 veya 80/100 olması şarttır. Başvuruların değerlendirilmesinde akademik özgeçmiş ve lisansüstü eğitim konusunun ülkemizin kültürel gelişimine ve sanayinin bilimsel ve teknolojik gelişimine katkısı dikkate alınır.

DİĞER ŞARTLAR VE ÖZELLİKLER Vakıf burslarına başvuru tarihinde adayların; lisans eğitimi düzeyinde 22; tezli yüksek lisans düzeyinde 26; doktora düzeyinde 28 yaşından büyük olmamaları şarttır. Askerlik görevini uzun süreli olarak yapmış erkek adaylara 2 yaş daha eklenir. Lisansüstü burslarına başvurularda adayların tez danışmanları ya da diğer öğretim üyelerinden talep ederek alacakları, Vakfa hitaben yazılmış bir tavsiye mektubu aranır.

BURS TAHSİS SÜRECİ
Burs Komisyonunun Oluşturulması Yönetim Kurulu her takvim yılının ilk yönetim kurulu toplantısında, başvuruların kabulü ve değerlendirilmesi ve burs tahsisi cetveli’nin nihai karar için Yönetim Kurulu’na önerilmesi görevini yapacak bir Burs Komisyonu oluşturarak çalışma şeklini belirler.

Burs Komisyonu, Yönetim Kurulu’nun Vakfı temsilen kendi üyeleri ve/veya Vakıf Yöneticileri arasından belirleyeceği iki temsilci ile Vakıf Mütevelli Heyeti’nde temsil edilen üniversitelerin temsilcilerinden oluşur. Söz konusu Üniversiteler Burs Komisyonu’nda yer alacak temsilcilerini belirleyerek, isimlerini Vakfa bildirir. Burs Komisyonu’nda yer alan Üniversiteler ve Yönetim Kurulu’nca uygun görülecek diğer Devlet Üniversiteleri ile Vakıf arasında bahse konu Yönetmeliğin uygulanması amacıyla işbirliği tesis edilir. Üniversiteler kontenjanların lisans ve lisansüstü öğrencilere duyurulmasını, başvuruların kabulü ve ön değerlendirmesinin yapılmasını üstlenirler, bunun için kendi bünyelerinde gerekli sistemi oluştururlar.

Kontenjanların Tesbiti ve Duyurulması Her Üniversite için yıllık kontenjan miktarı; bursların türleri, miktar ve süreleri Vakıf bütçesinde bu iş için ayrılan ödeneğe uygun olarak her takvim yılının ilk yönetim kurulu toplantısında Vakıf Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılır. Bu bilgiler gerekli işlemlerin yapılabilmesini teminen ilgili üniversite temsilcilerine ivedilikle duyurulur. Kontenjanların lisans ve lisansüstü öğrencilere duyurumu Üniversiteler tarafından gerçekleştirilir.

Bursun Süresi
Vakıf Bursları genel ilke olarak Ekim başında başlamak üzere yılda 12 ay süre ile verilir. Vakıf bütçe imkanlarında olağandışı bir sebeple daralma olmadığı sürece, bu yönetmelik hükümlerine göre başarısı tespit edilen ve istikrarlı bir şekilde bunu devam ettiren öğrencinin her sene başvurusunun alınmasına gerek olmaksızın mezun olana kadar bursunun devam etmesi esastır. Burslar; lisans öğrencilerine yönelik olarak hazırlık sınıfları için azami bir yıl, lisans eğitimi için azami dört yıl, lisans üstü öğrenciler için Master programında azami iki yıl, doktora programında azami dört yıllık süre için verilir.

Başvuru
Vakıf bursu için başvurular, Üniversitelere gönderilen örneği ekli Öğrenci Başvuru Belgesi ile yapılır. Bu yönetmeliğin İkinci Bölüm’ünde sıralanan adaylık şartlarını taşıyan istekli her öğrenci, Üniversitesinden temin edeceği Öğrenci Başvuru Belgesini doldurur ve gerekli diğer belgeleri de ekleyerek ara sınıflar için en geç Temmuz ayının sonuna, hazırlık ve ilk sınıf öğrencileri için en geç Eylül ayının sonuna kadar Üniversitesinin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na veya Üniversitenin bu konuda görevlendireceği birime teslim eder. Gerekli adaylık şartlarını taşımayan öğrencinin başvurusu Üniversite Burs Komisyonu veya ilgili birim tarafından işleme konmaz.
Yapılacak başvurularda, Öğrenci Başvuru Belgesi’nin ekinde bulunması gereken belgeler şunlardır:
•Nüfus Cüzdanı Örneği,
•Savcılıktan iyi hal kağıdı,
•Lisans öğrenimine yeni başlayan bursiyer adayları için başarı belgesi olarak adayın ÖSYM Sonuç Belgesi fotokopisi ile gerekirse Üniversiteye girişteki başarı sırasını gösteren Üniversite Öğrenci İşleri Daire Başkanlıklarından alınacak belge;
•Lisans öğrenimi ara sınıfındaki bursiyer adayları için başarı belgesi olarak adayın tamamladığı son ders yılı veya yarı yıl itibariyle derslerinden aldığı notları, bütün derslerin genel not ortalamasını;
•Lisansüstü öğrenimine yeni kaydolan adaylar için başarı belgesi olarak adayın lisans öğrenimi süresince almış olduğu dersleri, bu derslerden aldığı notları ve ağırlıklı genel not ortalamasını gösteren not belgesinin aslı veya Üniversitece onaylı fotokopisi ve tezli yükseklisans veya doktora öğrenimine kabul edildiğini gösterir Üniversite belgesi ve ilgili öğretim üyelerinden alınmış tavsiye mektubu.
•Lisansüstü öğreniminin ileri yıllarındaki adaylar için başarı belgesi olarak lisansüstü öğrenimi süresince almış olduğu dersleri, bu derslerden aldığı notları ve ağırlıklı genel not ortalamalarını gösteren not belgesinin aslı veya Üniversitece onaylı fotokopisi; varsa yayın listesi ve yayınlardan birer kopya; ve ilgili öğretim üyelerinden alınmış tavsiye mektubu.
•Vakıf tarafından istenebilecek diğer belgeler.
Adayların Seçilmesi Vakıf bursiyerlerinin seçimi iki aşamada gerçekleştirilir. İlgili her üniversitenin Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı’na veya Üniversitenin bu konuda görevlendirdiği birime sunulan öğrenci başvuru belgeleri Üniversite Burs Komisyonu tarafından değerlendirilir. Üniversite, kendilerine başvuruda bulunan adayları inceleyerek, üniversitesine ayrılmış kontenjanın iki katı kadar sayıda adayı seçerek Vakfa bildirir.
Bursların verilmesinde %50 başarı, %50 maddi durum kriteri dikkate alınır. Burs Komisyonu, adayları bu kriterlere göre sıraya koyar ve bir tutanak hazırlar. Burs Komisyonu tutanağında burs tahsisi için seçilen adayların adlarını soyadlarını ve başarı derecelerini sırayla gösteren burs tahsis cetveli ve her adayın Öğrenci Başvuru Belgesi ve ekleri bulunur. Burs Komisyonu, tutanağı ve eklerini bir yazı ile 15 Ekim’e kadar Yönetim Kurulu’na gönderir.

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ VAKFI BURSU
Üniversitesi öğrencilerine, yaklaşık 150 burs veriyor. Geçen yıl 100 YTL olan burs miktarının bu yıl ne kadar olacağı belli değil. Burs alacak öğrenciler üniversite rektörlüğü ve öğrenci işleri tarafından belirlenecek.
Tel: (0362) 457 62 88

1884 VAKFI BURSU
1884 Vakfı burs başvuruları başlamıştır. Burs başvuru internet üzerinden form doldurularak yapılmaktadır. Vakfın burs vermenin yanında uyguladığı danışmanlık hizmetinin daha etkin olması amacı ile, sadece İstanbul’daki Devlet Üniversiteleri‘nde okuyan T.C. vatandaşı olan LİSANS öğrencilerine burs verilecektir. başvurular 15/Eylül-15/Ekim tarihileri arasında internet kanalı ile yapılacaktır. Bu tarihten önce veya sonra başvuru kabul edilmeyecektir.

DADAOĞLU DERNEĞİ BURSU
Üyelerimizden en az 4 yıllık bir yüksek öğrenim okulunda eğitim gören ve maddi gereksinimi olan öğrencilere belirlenen ölçütler içinde burs vermek, Dernek hedefleri doğrultusunda, ülkemize ve ailelerine yararlı bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmak.

BURSUN ESASLARI
1. Dernek tarafından verilen burslar karşılıksızdır.
2. Burslar her öğrenim yılı içerisinde Ekim-Mayıs dönemini kapsayacak şekilde sekiz ay boyunca ödenir.
3. Önceki yıllardan bursiyer olan öğrenciler, her öğrenim yılının başında “Burs Yenileme Formu” doldururlar ve yeniden değerlendirmeye tabi tutulurlar. Bursun devamı bu değerlendirme sonucuna bağlıdır. Bu öğrencilere, yenileme formu doldurma ve değerlendirme işlemi gerçekleşene kadar burs ödemesi yapılmaz.
4. Burs bütçesini oluşturan kalemlerde kalemlerin tutarlarında önemli bir değişiklik olduğu takdirde, akademik yıl içinde bursiyer sayısı ve burs tutarı yeniden düzenlenebilir.
5. Geç başvurularda geriye dönük ödeme yapılmaz.
6. Dernek burs bütçesi göz önüne alınarak belirlenen tutar dışında ödeme yapılmaz.
7. Bursların düzenli ödenmesinden Dernek sorumludur.

BURSUN KESİLMESİ
Aşağıda belirtilen koşullardan biri veya birkaçının oluştuğu durumlarda, öğrencinin bursunun kesilmesi talebini Komite, gerekçesi ile Yönetim Kurulu’na iletir. Yönetim Kurulu’nun onayıyla burs kesme işlemi gerçekleştirilir ve Dernek tarafından öğrenciye bildirilir. Bu koşullar şunlardır:
1. Başvuru sırasında gerçekdışı beyanda bulunduğunun anlaşılması
2. Yeni öğrenim yılı için Burs Yenileme Formu doldurmamış olması
3. Gelir düzeyinde bir artış olup burs ihtiyacının ortadan kalkması
4. Dernekle ilişkilerini kopartmış olması veya kendisine ulaşılamaması
5. Derneğin amacına, Cumhuriyetimizin değerlerine, Atatürk ilkelerine karşı bir hareket içinde bilinçli olarak yer alması.

İSTENEN EVRAKLAR
1. Nüfus Cüzdan Fotokopisi ve vukuatlı nüfus kayıt örneği
2. Fotoğraf (2 Adet)
3. Öğrenim belgesi (Yeni Kayıtlar için)
4. Transtkript Not döküm çizelgesi (Ara sınıflar için)
BURS BAŞVURU FORMU
http://www.dadalogludernegi.com/?Syf=5&Id=15341
Yukarıda ki adresten Başvuru Formu indirebilirsiniz

HÜSNÜ ÖZYEĞİN VAKFI
Adres: Hakkı Yeten Cad. No: 10/c Selenyum Plaza Kat:17 Beşiktaş/İstanbul
Telefon: 0212 381 29 14
Faks: 0212 381 29 49
E-posta: info@hmov.org

GÜNEY EĞİTİM VAKFI BURSU
Burs Başvuruları 22 Ağustos’ta başlayıp 30 Eylül ‘de son bulacaktır.
KAYMAKAMLIK BURSU
Üniversite okuyan ve destek almak isteyen arkadaşlara faydalı olacak bir konu olacaktır mutlaka.
Kaymakamlık bursu başvuruları senede iki kez eylül ayında ve şubat ayında yapılıyor, ödemeler iki kez olarak yapılmaktadır, başvuruyu kaymakamlığa yapıyoruz.
Toplamda 900 civarı bir para alıyorsunuz, (500+400 ) olarak , işte detaylı bilgi yazının devamında..
Ne yapmamız gerekiyor?
- Muhtarlığımıza giderek konu ile ilgili bilgi alıyoruz. Karşılığında bize aileye ait konutta kalanlar adlı bir çıktı veriyor.
- Dilekçe örneği alıyoruz.
- Kimlik Fotokopisi
- 1 adet resim
- Paranızın yatmasını istediğiniz hesabın kart fotokopisi arkalı önlü.(öğrencinin hesabı olacak)
- İBAN numaranız
- Öğrenci belgesi
Bunları tamamladıktan sonra, Kaymakamlığa gidip başvurumuzu yapıyoruz ve onlarda 1 adet form veriyor onuda dolduruyoruz.
Not: Ailenizde ablanız abiniz kardeşiniz var ise ve üniversite okuyorsa onunla beraber ortak dilekçe ile başvurularınızı yapınız. Aksi taktirde tek başvurursanız diğer okuyana çıkmıyor.

VEHBİ KOÇ BURSU
Maddi gücü yetersiz ama yetenekli gençlere eğitimde fırsat eşitliği yaratmak. Vakıf bu nedenle, “okumaya hevesli gençler”i 1969 yılından bu yana verdiği eğitim burslarıyla desteklemekte ve onların topluma yararlı olmalarına imkan sağlamaktadır. Vehbi Koç Vakfı 2008 sonu itibarıyla 40 bine yakın öğrenciye burs vermiştir.
Nitelikler
Meslek lisesi ve üniversite ağırlıklıdır.
Her Alanda Öncü…
Vakıf bugüne dek kamu ve özel kuruluşlar arasında üniversite öğrencilerine en yüksek tutarda burs veren kuruluş olmuştur. Vakfın burslarından her yıl 2.000′e yakın genç yararlanmaktadır. Vehbi Koç Vakfı toplam bursiyer adedi, Meslek Lisesi Memleket Meselesi Projesi ile, 10.000 olarak hedeflenmektedir.

SABANCI VAKFI
LYS’de Sabancı Vakfı tarafından belirlenen taban puanları sağlayarak yine Sabancı Vakfı tarafından burs kontenjanı tahsis edilen üniversitelere yerleştirilen başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere verilir.

Burs başvurusu yapmak isteyen öğrenciler 15 Eylül – 15 Ekim tarihleri arasında öğrenim gördükleri üniversitelerin Öğrenci İşlerine / Burs Ofisine başvuru yaparlar. Üniversite tarafından bursiyerlerin değerlendirilmesi adayların yüksek başarı ve maddi gereksinimi dikkate alınarak yapılır, seçilen bursiyerlerin isimleri Sabancı Vakfı’na bildirilir.

TÜRK PETROL VAKFI

Muallim Naci Cad. No: 43 Ortaköy Mh. Beşiktaş, İstanbul,

TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI

Feshane Caddesi,Kızıldeğirmen Sokak No:1 Eyüp 34060 İSTANBUL Tel : +90(212) 417 64 78 – 79 – 80 Faks :+90(212)417 61 85 e-posta : tmkv ttmail.com bilgi tmkv.org.tr

BİRLİK VAKFI
Yeniçeriler Cad. No: 13 Çemberlitaş Fatih / İSTANBUL Telefon :0(212) 516 41 27 0 (212) 516 41 28 Faks :0 (212) 516 41 29 E-Posta :İnfo@birlikvakfi.org.tr

HÜDAYİ VAKFI
Vakıf müesseselerinde kalan ihtiyaç sahibi orta öğrenim, yüksek öğrenim, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine seviyelerine göre burslar vermektedir. 80 ila 200 TL arasında değişen burs miktarları tahsil hayatında sıkıntısı olan gençlerimize küçük bir rahatlama ve imkan oluşturmaktadır.

Ayrıca yurtlarda ve kurslarda bulunan öğrencilerimizin aylık maliyetleri asgari 200 – 250 TL arasındadır.

İLİM YAYMA CEMİYETİ
1.İlim Yayma Cemiyeti Genel Merkezi, 2011–2012 Eğitim döneminde de yeni bursiyerlerini yurtlarında kalan öğrenciler arasından seçecektir.

2.Geçen sene burs alan ve öğrenimi devam eden öğrencilerimiz;
a-Not Durum Belgesi (Transkript)

b-Öğrenci Belgesi’nin (2011-2012 dönemine ait) asıllarını 22 Ekim 2011 tarihine kadar İlim Yayma Cemiyeti Genel Merkezi’ne şahsen veya posta ile ulaştırmak zorundadırlar. Vaktinde tarafımıza ulaşmayan belgeler değerlendirmeye tabi tutulmayacaktır.

3.Zikredilen belgelerin asılları gönderilmelidir. Fotokopi olan veya faksla gönderilen belgeler kabul edilmeyecektir.

4.Ayrıca bu belgelerle birlikte bursiyerlerimizin cep telefon numaralarını ve mail adreslerini de Genel Merkezimize bildirmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde yapılan duyuruların ulaşmaması durumunda sorumluluk kabul edilmeyecektir.

5.Bursiyerlerimizin burs devam durumları, Genel Merkezde oluşturulan komisyonun incelemesi sonucunda 21 Kasım 2011 tarihinde açıklanacaktır.

BEREKET VAKFI
Bereket Vakfı 2011-2012 bursu ile ilgili bir duyuru yaptı.
Bu duyuruya göre; Eskiden burs alan öğrencilerin yeniden başvuru yapmasına gerek yok.

Sadece Bursa yeni başvuru yapanlar gibi bu belgeleri vakfa 25 Ekim 2011 e kadar ulaştıracaklar. (Okulu İstanbul’da olanlar elden, olmayanlar ise aps veya kargo ile)
1. Bu öğretim yılında (2011–2012) öğrenci belgesi aslı,
2. Geçen yıla ait transkript belgesi.
3. Haberleşme bilgileri; (e-mail, cep tel. , veli tel., velinin ev ve iş adresi)
Not: yukarıdaki belgeleri mutlaka Fakülteden onaylatın.

ŞAMİL EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI
Bahariye Cad. No: 71 Ziraat Bankası Üst Katı Yeginer Pasajı A Blok Daire: 37 Kadıköy, İstanbul,

KAFKAS VAKFI
Yabancı ülkelerden gelen öğrenciler için pasaport ve ikamet cüzdanı, yerli öğrenciler için nüfus cüzdanı, tamamı için öğrenci belgesi, ara sınıflarda okuyanlar için not durum belgesi (transkript) fotokopileri ve ekte sunulan başvuru formu.

Ön kayıt için tüm bu belgelerin fotokopileri yeterli olup, mülakata çağrılan öğrencilerin, bu belgelerin asıllarını yanlarında getirmeleri ve yanlarında (arkalarında isimleri yazılı) 1 adet vesikalık fotoğraf bulundurmaları gerekmektedir.

Burslar öncelikle vakıf misafirhanesinde kalacak öğrencilere ve sosyal bilimler alanında yüksek öğrenim görenlere verilecektir.
Değerlendirme, öğrencinin sosyo-ekonomik durumu, ailedeki birey ve öğrenci sayısı, YGS puanı, diploma veya transkript not ortalaması gibi başarı derecesi ile buna benzer kriterlere göre yapılacaktır.
Müracaatların bizzat yapılması ve referans mektubu eklenmesi tavsiye edilmektedir.

Başvuru adresi: Kafkas Kültür ve Eğitim Vakfı
Bulgurlu, Karlıdere Cd. No: 61, Üsküdar – İSTANBUL
Tel : 0 216 481 06 77 Fax : 0 212 335 72 17
E-mail : bilgi@kafkas.org.tr

ÇAMLICA KÜLTÜR VE YARDIM VAKFI
Kuruluş, ihtiyaç sahibi gerçek kişiler ile tüzel kişiliği haiz kurum ve kuruluşlardan gelen amaç doğrultusundaki talepler, yetkili ihtisas komitelerinde incelemeye ve değerlendirmeye alınmaktadır

İnceleme sonuçları Mütevelli Heyetinin tasvibine sunularak kararlar alınmakta ve uygulama yapılmaktadır.
Kuruluşundan günümüze kadar binlerce öğrenciye burs, sayısız ihtiyaç sahibi insanlarımıza sağlık, gıda, sosyal yardım, fakir öğrencilere ekstra eğitim yardımları yapılmaktadır.

 

ANADOLU DERSHANELERİ

 

İnşallah ilerleyen tarihlerde ANADOLU DERSHANELERİ olarak öğrencilerimize burs vermenin tadını tadarız.